HasičiHistorieKronika

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Čachrově – kronika

L.P. 1890 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Čachrově

1890

Č l e n s k á z á k l a d n a

Tohoto roku byl v Čachrově založen sbor dobrovolných hasičů s 26 činnými a přispívajícími členy. O založení sboru se přičinil velkou měrou čachrovský farář František Blahovec.

1890

Výzbroj a výstroj

Na řád obce byla zakoupena čtyřkolová stříkačka od firmy R. A. Smekal ve Slatiňanech za 600 zl.

Čtyřkolová stříkačka od firmy R. A. Smekal
Čtyřkolová stříkačka od firmy R. A. Smekal

K tomuto rozhodnutí možná přispěl požár ve staré škole v Čachrově čp. 33 dne 9. dubna 1870, který nejen zcela školu zničil, ale popelem lehly i stodola a farský chlév.

1 898

Spolková  činnost

9. ledna se v Kolinci konala slavnost svěcení nové hasičské stříkačky. K odpolední slavnosti se dostavil též dp. farář

František Blahovec z Čachrova se čtyřčlennou deputací tamního hasičského sboru. Na závěrečném shromáždění v hostinci „Na radnici“ přednášel farář Blahovec „O prospěchu, jaký plyne obci ze zařízení hasičského sboru“.

6. února se konala malá slavnost sboru dobrovolných hasičů. Jménem župy klatovské starostou a velitelem sboru v Čachrově V. Malotínem za spoluúčasti čestné deputace převzal zlatý odznak čestného členství s heslem „Jeden za všecky a všickni za jednoho“ dp. František Blahovec, farář v Čachrově, horlivý pracovník v oboru hasičství a zakladatel mnohých hasičských sborů v Pošumaví. Večer při zábavě dp. farář Blahovec byl předmětem hlučné přátelské občanské ovace.

12. února píše Šumavan o výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Čachrově, která se konala v neděli

30. ledna za přítomnosti 19 členů činných a 16 přispívajících. Výbor konal 6 schůzí a členstvo jednu valnou hromadu. Při požárech v roce 1897 nebyl, neboť ohňů nebylo; pouze jeden poplach a ten byl planý. Na návrh jednatele dp. faráře Blahovce založena zde místní nemocenská hasičská pokladna a ochranná četa, kterýmžto zařízením naše hasičstvo techniky i hmotně získá. Při volbě činovníků byli zvoleni: Josef Kolář starostou, František Blahovec jednatelem, Jan Denk místostarostou, Josef Procházka pokladníkem, za delegáta V. Brůha, za dozorce náčiní Jan Janeček.

20. listopadu o 7. hodině večerní se konala slavnostní (jubilejní) schůze výboru sboru dobrovolných hasičů v Čachrově na oslavu padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. v místnostech Josefa Koláře. Slavnostní projev měl dp. farář František Blahovec, doslov Eleonora Denková. Pak následoval koncert smyčcového orchestru J. Průchy, zesíleného některými členy domácího sboru.

Ž á d o s t i

28. července sbor dobrovolných hasičů zasílá zemskému výboru království Českého žádost, aby jí byla udělena podpora ze zemského hasičského fondu pro potřeby věcné v částce 1065 zl.

90 kr. Do té sumy byly zahrnuty položky:

a) dlužné podle přiložených účtů za

– směnku firmě R. A. Smekala 295 zl. 00 kr.

– dlužní úpis obce Čachrov dluhující

záložně Raiffeisenově v Čachrově a okolí 141 zl. 00 kr.

– práce knihtiskárny Josefa Nohavce

v Terezíně 9 zl. 90 kr.

b) pro nezbytné hasičské zařízení

– dvoukolovou stříkačku D fy R. A. Smekal 420 zl. 00 kr.

– voznici jakož i vozík na hadice 200 zl. 00 kr.

Pro udělení podpory jsou uvedeny závažné důvody, z nichž zdůvodnění nářadí je formulováno takto: „Potřeba nářadí jest velenutná, má-li sbor dobrovolných hasičů konati svou humanitní povinnost v krajině, kde sbor hasičský všude jest příliš vzdálen“. Žádost podepsali Václav Malotín, starosta obce

a František Blahovec za správu sboru ve funkci tč. jednatele.

12. srpna Okresní výbor Klatovský pod čj. 1220 zaslal žádost čachrovských hasičů zemskému výboru království Českého v Praze s následujícím doporučením:

„Okresní výbor v úctě psaný předkládá žádost obce Čachrova za udělení podpory ze zemského hasičského fondu pro sbor dobrovolných hasičů tamtéž a uznávající důvody v ní uvedené za správné. Doporučujeme ji k příznivému vyřízení“.

podepsán starosta Baloun

1 9 0 1

S p o l k o v á č i n n o s t

Z velitelů se vystřídali Karel Malotín, Hynek Chalupský,

Josef Bastl, Karel Šedlbauer v minulých letech.

Cvičiteli byli Václav Brůha a Jan Thurnvald.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Zakoupena dvoukolová stříkačka za 1400 K.

P o ž á r y  a  zásahy

13. září nešťastnou náhodou vyhořel chatrný již Zikmundův mlýn.

1 9 0 5

Č l e n s k á  z á k l a d n a

14. prosince se s Čachrovem rozloučil čachrovský farář

a zemský poslanec František Blahovec, jednatel místního dobrovolného hasičského sboru. Byl ustanoven farářem ve Volenicích u Strakonic.

Spolková činnost

Předsedou sboru dobrovolných hasičů byl Josef Kolář z čp. 41.

P o ž á r y a z á s a h y

7. ledna o 7. hodině večerní vznikl za prudkého větru a silné sněhové vánice požár v čp. 12, kterému za oběť padlo nejen čp. 12, ale také čp. 36. Zásluhou včasné pomoci místního sboru dobrovolných hasičů nedošlo k větší pohromě. Vydatně pomohl i hasičský sbor z Běšin.

22. října zasahoval náš sbor u požáru na Onom Světě.

1 9 0 6

S p o l k o v á č i n n o s t

Velitelem sboru dobrovolných hasičů byl Hynek Chalupský

z čp. 9.

R ů z n é

Před 9. červnem založen německý hasičsky sbor v Jesení.

1 9 0 8

P o ž á r y a z á s a h y

V neděli 16. února o půl třetí v noci vypukl požár

v hospodářském Mottlově dvoře stojícím o samotě při silnici z Čachrova do Kunkovic. Celý objekt, patřící Viktoru Naušovi, se stal obětí ohně. Oheň založil čeledín téhož hospodářství Štěpán Homolka, který v plamenech zahynul a nalezen napolo zuhelnatělý. Škoda 20.000 K, pojištění pouze 6.000 K. K požáru přijeli hasičské sbory z Čachrova a z Jesení. Žhář už předtím vyhrožoval zapálením.

1 9 3 0

S p o l k o v á č i n n o s t

Předsedou dobrovolného sboru hasičů byl Karel Malotín z čp. 11, velitelem hoteliér Karel Šedlbauer z čp. 14, jednatelem Karel Šedlbauer z čp. 18, který byl současně tajemníkem obce, pokladníkem Ferdinand Zahrádka z čp. 27, po němž pokladnu přebíral Jan Gerl.

22. června se konala v Čachrově slavnost hasičského sboru u příležitosti 40-letého trvání sboru a rozvinutí jeho praporu.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Hasičský sbor uspořádal v Čachrově hasičský ples.

1 9 3 1

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

10. ledna uspořádal hasičský sbor v Čachrově hasičský ples, na němž se tančila Česká beseda.

1 9 3 2

S p o l k o v á č i n n o s t

Vedení sboru stejné jako v r. 1930.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Hasičský sbor má stříkačku Škoda 12.

P o ž á r y a z á s a h y

V noci z 19. na 20. září vyhořela ve Březí celá usedlost rolníka J. Bastla. Včasným zákrokem čachrovského sboru dobrovolných hasičů bylo zabráněno rozšíření požáru na velmi blízké sousední chalupy. Škoda 115.000 Kč. Požár byl asi založen,

a proto jej vyšetřuje četnictvo.

Ž á d o s t i

5. června na předepsaném formuláři požádal Jan Thurnvald, člen sboru dobrovolných hasičů v Čachrově, zaměstnáním erární cestář v.v., o udělení trvalé podpory ze Zemské hasičské starobní pokladny. Ve zprávě sboru se k této žádosti kromě jiného uvádí, že jmenovaný je činným členem ode dne založení a v současné době je čestným velitelem. Ze Zemské hasičské starobní pokladny byly mu dosud uděleny dvě podpory v úhrnné částce 120 Kč, poslední podpora mu byla udělena r. 1928 částkou 60 Kč.

Součástí žádosti je i vysvědčení obecního úřadu potvrzující jmenovanému mravní zachovalost a že je bez prostředků.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

16. ledna hasičský sbor uspořádal tradiční hasičský ples. Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou

SOKOL uspořádal mikulášskou a silvestrovskou zábavu.

1 9 3 3

P o ž á r y a z á s a d y

V noci z 23. na 24. května vypukl z nezjištěných příčin požár v nejrozsáhlejším zdejším objektu – v zámku. Oheň vznikl

v dřevěných kůlnách přistavěných k zadnímu traktu zámeckých sýpek. Velice rychle se rozšířil, zachvátil šindelovou střechu zámku, který takřka úplně vyhořel. K jeho zdolání se sjelo

12 sborů dobrovolných hasičů s 8 ručními a 3 motorovými stříkačkami. Pracovaly nepřetržitě 8 hodin. Trosky doutnaly téměř týden, neboť stropní dřevěná konstrukce byla vysoká 1 m a prostor byl za účelem tepelné a zvukové izolace vyplněn pilinami. Že se požár nerozšířil na okolní budovy, nutno vzdát dík především včasnému a promyšlenému zákroku členů místního dobrovolného hasičského sboru, kteří dohlíželi na požářiště celý týden.

1 9 3 4

P o ž á r y a z á s a d y

27. července vyhořela usedlost paní Fremuthové ve Březí. Požár vznikl v obytné části a rozšířil se na chlévy, odkud byl dobytek včas vyveden. Dcera Barbara provd. Sebelková se přes varování vydala na již hořící půdu pro peřiny. Zřejmě pro kouř šla opačným směrem, než odkud přišla a dostala se k prkennému štítu chléva, odkud volala o pomoc. Jeden z hasičů přistavil ke štítu žebřík, z něho vytrhával sekerkou prkna štítu a paní Sebelkovou odnesl do bezpečí. Po ošetření MUDr. Hátlovou byla ihned převezena do klatovské nemocnice, kde následující den zemřela, neboť byla popálena ze dvou třetin.

O zdolání požáru se včasným a dobře vedeným zákrokem nejvíce zasloužil sbor dobrovolných hasičů v Čachrově. Příčiny vzniku požáru se nepodařilo zjistit.

1 9 3 5

Č l e n s k á z á k l a d n a

21. dubna zemřel obětavý člen místního sboru dobrovolných hasičů Josef Rohrbacher, který úspěšně zakročil proti požáru novostavby v Bradném. Pohřbu se zúčastnili i členové dobrovolného hasičského sboru ze Zejbiše na koních v čele se svým velitelem Heidrem.

S p o l k o v á č i n n o s t

Za dlouholetou činnost ve sboru obdrželi od Zemské hasičské jednoty, zastupované župním starostou řídícím učitelem z Bolešin Janem Bláhou, bývalým učitelem zdejší obecné školy, medaile tito členové: státní cestář v. v. Jan Thurnvald, státní cestář František Matějka, hoteliér Karel Šedlbauer, tč. velitel, domkář Ondřej Matějka, rolník Karel Malotín, zedník Cyril Krysl a rolník František Kolář.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Vedení sboru zakoupilo za 800 Kč, které obdrželo jeho dotaci od zemského výboru, od firmy R. A. Smekal ve Slatiňanech 40 m hadic.

1 9 3 7

V ý z b r o j a v ý s t r o j

V březnu se obec dobrovolně uvolila dát zmotorizovat místnímu sboru dobrovolných hasičů větší ruční stříkačku.

Obec přispěla částkou 2000 Kč na pořízení nových uniforem.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

13. září zemřel prezident Osvoboditel T. G. Masaryk. Místní osvětová komise uspořádala za součinnosti místních spolků a korporací velmi zdařilou posmrtnou vzpomínku u Husova pomníku v Čachrově.

1 9 3 8

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 25, čestných 2, přispívajících 45. Za nové činné členy přistoupili a byli přijati František Zahrádka ze Zahrádky a Rudolf Vojáček z Čachrova.

Za členy přispívající přistoupili Josef Bastl, Václav Bastl, Vojtěch Chalupský, Karel Šedlbauer, Marie Kleinerová. Z členů přispívajících vystoupila obec Kunkovice.

12. června zemřel nejstarší člen a čestný velitel Jan Thurnvald.

28. listopadu zemřel rolník a činných člen sboru Ferdinand Zahrádka, dlouholetý pokladník sboru. U hrobu se s ním velmi pěkně za všechny místní občany rozloučil čachrovský osobní děkan Josef Zahrádka, příbuzný zemřelého.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku 6 schůzí členských, 1 schůze výborová

a 1 schůze společná s plným zastoupením obecního zastupitelstva (projednávání zakoupení motorové stříkačky).

Došlo 56 dopisů, odesláno 46 dopisů (výlohy 40,90 Kč).

Župě byl na obdrženém formuláři zaslán stav samaritánů v r. 1937: č. has. leg. 25202 Antonín Kolář, č. has. leg. 25183 Karel Malotín – oba složili zkoušku v říjnu ve Strážově.

V průběhu roku se sbor zúčastnil:

– okrskové slavnosti v Brtí (3 členové)

– slavnosti Vzkříšení a Božího Těla (18 členů a 5 z Chvalšovic)

– župní valné hromady v Malé Vísce (2 členové).

P o k l a d n í z p r á v a

Celkový příjem 3.191,20 Kč

vydání 3.108,75 Kč

───────────

k 31. prosinci hotovost 81,45 Kč

Dluh sboru obnáší 2.750,- Kč.

D a r y a p ř í s p ě v k y

Od paní Bastlové ze Březí obdržel sbor jako dar 100 Kč. Od Hasičské pojišťovny obdržel sbor jako příspěvek za r. 1937 40 Kč a za rok 1938 100 Kč jako dar za záchranu majetku při požáru u Vojtěch Chalupského.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Z podpory od ČZHJ ve výši 1.500 Kč zakoupeny od fy R. A. Smekal Slatiňany hadice (80 m a 18 Kč) a 3 páry šroubení č. 6 v celkové ceně 1.625,40 Kč. Doplatek 125,40 Kč zaplatila obec, neboť sbor neměl peníze.

Protože se místní zmotorizovaná stříkačka při hašení požárů v Čachrově neosvědčila, sbor s místním obecním zastupitelstvem objednal u fy ing. Stratílek ve Vysokém Mýtě prostřednictvím jejího zástupce p. Trefného motorovou stříkačku o výkonu 1400 litrů/min. s celým příslušenstvím a 200 m hadic č. 11 a 80 m hadic č. 6 s normalizovaným šroubením v úhrnné ceně 35.000 Kč. Objednávka ze 6. srpna byla podmíněna dodáním ve stanovené lhůtě 4 neděl, tj. do 30. září s tím, že stříkačka bude přezkoušena ČZHJ a poté vřevzata obcí. Současná kritická situace našeho státu zřejmě způsobila, že stanovené platební podmínky firma ing. Stratílek nedodržela, neboť žádala nejprve proplacení uvedené částky v hotovosti a teprve potom že dodá stroj. Proto obecní zastupitelstvo termín dodání prodloužilo za účelem vyčkání stabilnějších poměrů.

Od čachrovského krejčího Josefa Koláře zakoupeny za 650,- Kč 4 nové blůzy a byly rozdány členům Františku Kolorosovi, Václavu Hosnedlovi, Františku Bouberlovi a Josefu Brůhovi. Sbor má nyní 25 nových blůz.

Od ČZHJ zakoupeny sborové knihy za 73,- Kč.

C v i č e n í

4 pořadová i požární cvičení a 2 noční cvičení se složkami civilní protiletecké obrany.

P o ž á r y a z á s a h y

15. června v 8 hodin vypukl oheň v čp. 7 v hostinci Hynka Chalupského, místního rolníka hostinského. Pachatel nebyl zjištěn. Protože vyhořením usedlosti pozbyla místnost místní četnická stanice, byla tato provizorně umístěna v jedné učebně české obecné školy.

16. července zachvátil požár usedlost čp. 9 Vojtěcha Chalupského. Tento požár byl větší a záludnější, neboť vznikl krátce po půlnoci. I v tomto případě pachatel zůstal nevypátrán.

K požáru z okolí přijelo 14 hasičských sborů, většinou

s motorovými stříkačkami.

24. července vyhořela hospodářská budova při místním

zámeckém pivovaru, který byl též značně poškozen. Požár vypukl ve

14 hodin. Při uvedených požárech byli místní samaritní stráží

ošetřeni 3 členové sboru a 2 vojíni.

Vydání za pohonné hmoty pro motorové stříkačky okolních sborů, které pomáhaly uvedené požáry zdolat, značně zatížilo obecní pokladnu. Náš sbor utrpěl značné škody na hadicích i na náčiní.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V průběhu roku se sbor zúčastnil:

– jako požární hlídka (4 členové) při divadelním představení v přírodě TJ Sokola,

– jako pořádková hlídka (4 členové) při zdejších lyžařských závodech,

– jako samaritní hlídka (samaritní stráž sboru) při lyžařských závodech.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

20 členů sboru se zúčastnilo oslavy narozenin prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.

1 9 3 9

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 23, čestných 2, přispívajících 43. Za nového činného člena na výroční valné hromadě 29. ledna přijat Karel Fürbacher.

Z činného členství do přispívajícího přestoupil Václav Hosnedl z Čachrova, který si však nadále platí pohřebné.

Z členů přispívajících vystoupil Václav Mára.

27. května zemřel přispívající člen Vavřinec Švejgl

z Němčic.

S p o l k o v á č i n n o s t

29. ledna od 14 hodin v Hotelu výroční valná hromada, na níž

projednávána jednatelská a pokladní zpráva za rok 1939. V úvodu povstáním přítomných vzdána posmrtná vzpomínka čestnému veliteli Janu Thurnvaldovi a Ferdinandu Zahrádkovi.

Při volbě aklamací byli zvoleni:

starostou – Jan Rendl

velitelem – Karel Šedlbauer

podvelitelem – Karel Malotín

vzdělavatelem – Oldřich Košík

členy výboru – Josef Brůha, Jan Gerl, František Matějka, Josef Toman

četaři sboru – Cyril Krysl, Ondřej Matějka

náhradníky výboru – Václav Hosnedl, Ondřej Matějka

praporečníkem – Hynek Koloros

trubačem – Rudolf Vojáček

zbrojmistrem – Karel Krejčí (s roční odměnou 80 Kč).

Sborovým obchůzkářem schválen František Krejčí (za odměnu 50 Kč). Usnesením všech členů sboru byl ze sboru vyloučen František Wild, řídící učitel, protože vůbec nevykonával hasičské povinnosti.

Schválen návrh Josefa Tomana, aby při všech akcích sboru byla presenční listina.

V průběhu roku 1939 byly 1 výroční schůze (29. 1.),

2 výborové schůze (25. 2., 6. 6.), 1 mimořádná valná hromada (5. 3.) a 2 členské schůze (4. 5., 2. 12.).

Došlo 77 dopisů, 47 dopisů bylo odesláno (výlohy 77,30 Kč). 25. února ve 20 hodin v Hotelu výborová schůze, na níž aklamací

zvoleni jednatelem František Huspek a pokladníkem Jan Gerl.

5. března o 9 hod. v Hotelu mimořádná valná hromada nařízená ČZHJ a OHJ, na níž byly předloženy k projednání nové sborové stanovy sestavené ČZHJ za spolupráce Svazu čs. hasičstva, ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra, mající předběžné textové schválení zemského úřadu v Praze z 15. února t. r. čj. 5037/5. Stanovy byly schváleny a podle nich se konaly nové volby činovníků. V nich byli zvoleni stejní členové, jako při volbách 29. ledna a dodatečné volbě 25. února. Nově byl zvolen samaritním náčelníkem František Kolář. Kromě toho byl ustanoven do obvodu a OHJ jako zástupce sboru jednatel František Huspek a usnesením všech přítomných převeden člen Karel Švůgr, státní cestář, do stavu činných členů.

4. května ve 20 hod. v Hotelu členská schůze, na níž přečteny rozkazy ČZHJ č. 7 – 10, podle nichž se bude sbor plně řídit. 17. května obdržel sbor od okresního úřadu Klatovy schvá- lené sborové stanovy.

Na výborové schůzi 6. června přečten rozkaz ČZHJ č. 12. 4. října obdržel sbor nové sborové razítko za 20 Kč od župního jednatele Josefa Duchka z Předslavi současně s nařízením, aby dosavadní razítko bylo uloženo do archivu sboru.

V průběhu roku se sbor zúčastnil:

– slavnosti Vzkříšení a Božího Těla,

– jako pořádkové hlídky na 2 lyžařských závodech.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkový příjem 2.358,30 Kč

vydání 2.304,00 Kč

───────────

K 31. 12. hotovost 54,30 Kč.

Dluh sboru činí 2.500 Kč.

D a r y a p ř í s p ě v k y

2. října obdržel sbor příspěvek od Vzájemné pojišťovny v Klatovech ve výši 50 Kč; 3. října od Hasičské pojišťovny 30 Kč. Plzeňské akciové pivovary zaslaly 20 Kč jako příspěvek na ples.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Od firmy R. A. Smekal Slatiňany zakoupen 1 díl savice bez šroubení č. 6 na ruční stříkačku za 126,50 Kč a l díl dvouproudo- vé savice na zmotorizovanou stříkačku za 210 Kč.

Nepotřebné vyřazené hadice byly prodány členům:

– Františku Kolářovi – 6 m a 2 Kč = 12 Kč,

– Františku Zahrádkovi – 5 m a 2 Kč = 10 Kč,

– Oslvadu Kolorosovi – 30 m a 2,50 Kč = 75 Kč,

– Václavu Raškovi – 6 m a 2 Kč = 12 Kč,

– Václavu Trojanovi z Chvalšovic – 10 m a 2 Kč = 20 Kč.

Č i n n o s t z d r a v o t n í s t r á ž e

Účast na 2 opakovaných kurzech v Klatovech. Pro lékárničku zakoupeny od firmy Nejedlý Klatovy samaritní potřeby za 27 Kč.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

15. března zbytek Československa obsazen německým vojskem

a zřízen Protektorát Čechy a Morava. V nočních hodinách vypukla na Šumavě sněhová vánice, která způsobila, že kolony německých vojáků projížděly Čachrovem směrem na Klatovy až v dopoledních hodinách.

R ů z n é

Podle rozkazu ČZHJ určeni 2 členové (Hynek Koloros a František Koloros) ke sběru železného šrotu v obci. Podle téhož rozkazu byla nařízena sbírka pro „Ochranu matek a dětí“, kterou zajišťo- val jeden člen TJ Sokol spolu se členem sboru Františkem Huspekem, pouliční sbírku zajistili členové sboru Rudolf Vojáček a Karel Fürbacher.

Podle rozkazu ČZHJ zakazuje se nošení vycházkové čepice, povoleno jen nošení přilby a sekyrky.

Ve zřízeném Proktektorátu Čechy a Morava byly ihned zavedeny noční hlídky protiletecké obrany (podle vydaných předpisů se konaly po celou dobu trvání protektorátu). V Čachrově vykonávali hlídky vždy 4 muži, přičemž dva z nich do půlnoci a dva další do 4 hodin ráno. Jejich stanovištěm byla zprvu hasičská zbrojnice (později čekárna kampeličky a nakonec bouda u sv. Jana).

1 9 4 0

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 23, čestných 2, přispívajících 48. Za

činného člena přijat Josef Matějka.

23. července zemřel činný člen Ondřej Matějka, který byl

činným členem od r. 1903.

Z členů přispívajících zemřeli:

– 21. ledna – Hynek Chalupský, hostinský

– 25. ledna – Kateřina Seidlová

– 27. července – Jan Krypl.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku konána 1 valná hromada (11. 2.), 4 členské

schůze (20. 4., 15. 6., 5. 10., 9. 11.).

Došlo 66 dopisů, odesláno bylo 37 dopisů (výlohy 42 Kč).

Složení činovníků sboru:

– starosta – Jan Rendl

– velitel – Karel Šedlbauer

– podvelitel – Karel Malotín

– jednatel – František Huspek

– pokladník – Jan Gerl

– vzdělavatel – Oldřich Košík

– samaritán – František Kolář (za obchůzky roční odměna 50 Kč)

– zbrojíř – Karel Krejčí (roční odměna 80 Kč).

Od ČZHJ obdržel sbor 13 rozkazů, které byly na členských

schůzích projednány a vyřízeny jaké např.:

– nařízení o zakoupení v hasičské prodejně nových svazových

odznaků na přilby a čapky. Bylo jich zakoupeno 50 (25 ks za

80 hal. a 25 ks za 90 hal.), celkem za 50,80 Kč. Členům byly

rozdány na členské schůzi 15. června a současně dřívější, nyní

zakázané, odznaky vybrány a uloženy jako nepotřebné,

– 26. června č. 10146/40 o odstranění věcí nesrovnávajících se se

současnými státoprávními poměry,

– 8. července rozkaz č. 10624/40 o zřízení dvoujazyčných nápisů

na skladišti a stříkačce,

– 5. října na členské schůzi přečten rozkaz č. 14918/40 o věci

samaritské a požární přehlídky v obcích. Dle tohoto rozkazu

objednána příručka „Zdravotní služba“ za 15 K.

26. července musel sbor podle nařízení předat do správy obce

veškerý svůj inventář.

25. srpna vykonána přehlídka sboru krajským a okrskovým

velitelem. ČZHJ vyslovilo sboru uznání a spokojenost až na 3 body.

Sbor obdržel dopis od okresního úřadu Klatovy, v němž byl

vysloven přísný zákaz nosit vycházkový stejnokroj. Smí se nosit

pouze pracovní oblek buď s lodičkou nebo přilbou. Dopis vzat na

vědomí na členské schůzi 9. listopadu, na níž rovněž přečten

rozkaz ČZHJ ohledně sbírky „Národní pomoc“ a dopis OHJ o zřízení

nové samaritní skříňky. Sbor však nemá k tomu patřičné finanční

prostředky.

Zástupci sboru se zúčastnili:

– 4 schůzí OHJ

– 2 samaritní schůzí

– 1 okrskové schůze v Běšinech.

Za kronikáře pro založení a vedení nové sborové kroniky

zvolen přispívající člen Karel Šedlbauer.

Z p r á v a p o k l a d n í

Příspěvky členů přispívajících 255,- K.

Celkem – příjem 1.418,- K

– vydání 1.632,90 K

──────────

K 31. 12. schodek 214,90 K.

Na vkladní knížky celkem vloženo 959,- K.

D a r y a p ř í s p ě v k y

Člen Josef Toman věnoval pokladně sboru 15 K za dobrovolné

mu sborem propůjčení části skladiště k umístění jeho auta, než si

zřídí vlastní garáž.

P r e v e n c e

4. října vykonána v obci požární prohlídka, při níž sbor byl zastoupen jednatelem František Huspekem.

C v i č e n í a š k o l e n í

V průběhu roku 4 cvičení, z toho 2 požární při přehlídce a 1 taktické podle služebního řádu.

Sbor obdržel pozvánky na samaritní kurs (19. května)

a pracovní výcvik jednatelský (26. května) do Klatov.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

7. ledna uspořádán hasičský ples v Čachrově. Hudba Jar. Kovaříka z Úloha. 200 ks pozvánek vyhotovil ředitel školy V.Král.

Hrubý příjem: 1.362,20 K

vydání: hudba 340,– K

kolkovné 16,20 K

pol. hodina 46,– K

pozvánky 10,– K

roznesení pozv. 20,– K

zemská dávka 67,– K

různé 13,30 K -512,50 K

──────────────────────────────────────────

K účelům sboru 849,70 K

Autorský poplatek činil 21,55 K.

Na hasičský ples v Chvalšovicích delegován Josef Brůha.

Členové sboru se zúčastnili požárních dvoučlenných hlídek při 6 divadelních představeních a při hasičském plese.

R ů z n é

Návrh Františka Koláře, aby pozůstalým bylo vypláceno pohřebné ve výši 400 K schválen. Současně schválen návrh vyplácet

pohřené v uvedené výši po členech, kteří by snad nařízenou

vojenskou povinností ve válce padli neb jakkoliv jinak zemřeli.

17. června se 2 členové sboru zúčastnili sběru starého železa.

1 9 4 1

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 28, čestných 3, přispívajících 49.

Nově přijatí členové činní: Václav Nauš, Václav Malotín, Jan Fůrbacher

přispívající: Josef Zahrádka – děkan, Jan Kolář, Zahrádka – výměnkář, Kašpar Kolář, Březí – hostinský.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku 5 členských schůzí (4.1., 12.1. od 14 hod., 8.3., 21.5., 23.7.), 3 výborové schůze (3.5., 19.6., 20.12.) a 1 valná hromada v neděli 12. ledna od 15 hod.

Došlo 56 dopisů, odesláno 40 dopisů (výdaje 66,30 K).

Na valné hromadě 12. ledna nebylo schváleno zvýšení pohřebního příspěvku z 10 K na 12 K, neboť podle mínění některých členů při fondovém jmění přes 4000 K není třeba příspěvek zvyšovat. Kromě toho byl za zemřelého četaře Ondřeje Matějku zvolen Josef Toman, jako zbrojíř zvolen opět zámečník Karel Krejčí s roční odměnou 80 K a za obchůzkáře zvolen Rudolf Vojáček za roční odměnu 50 K.

Od ČZHJ a OHJ obdržel sbor 11 rozkazů a nařízení, které byly na schůzích projednány.

Podle dopisu OHJ Klatovy na základě výnosu ministerstva vnitra ze 6. prosince se zakazuje konání valných hromad a voleb všech činovníků sborů s výjimkou doplnění za zemřelé členy.

Z p r á v a p o k l a d n í

Příjem pohřebního fondu členů 857,50 K.

Celkem příjem 2.183,– K

vydání 2.234,– K

───────────────────────────

K 31. 12. schodek 51,– K.

D a r y a p ř í s p ě v k y

Od ČZHJ obdržel sbor podporu 1.500 K, příspěvky 26. dubna od Okresní hospodářské záložny Klatovy 100 K a 15. listopadu od Hasičské pojišťovny 30 K.

Za propůjčení jeviště obdržel sbor od MNS Čachrov 100 K (pro 2 představení).

V ý z b r o j a v ý s t r o j

17. ledna vykonána o 13 hod. přehlídka inventáře sboru ve zbrojnici velitelem V. Šimicem z Předslavi.

Podle rozkazu č. 4 z 26. února sepsán veškerý inventář sboru

i výstroj zapůjčená členům.

Všechny malé pracovní obleky dány do opravy členu krejčímu Josefu Kolářovi.

17. února došlo sboru nařízení ČZHJ č. 343 o přezkoušení půynových masek a jejich filtrů jako důvěrné.

Dle nařízení ČZHJ ze 4. července 1940 dohotoven dvoujazyčný nápis na stříkačce „FEUERWEHR CZACHRAU – HASIČSKÝ SBOR ČACHROV“.

P r e v e n c e

Podle rozkazu ČZHJ z 22. července byly v obci zavedeny požární hlídky se službou jednoho člena ve dne a jednoho člena v noci.

C v i č e n í a š k o l e n í

Podle nařízení ČZHJ z 18. května zúčastnili se za sboru pod- velitel Karel Malotín, četař Josef Toman a jednatel František Huspek praktického cvičení a vyškolení velitelů po 3 neděle (25.5., 1.6. a 9.6.). Posledního dne výcviku se zúčastnil jako samaritán František Kolář. Vyplacena denní dieta účastníkům

á 20 K.

22. června konáno cvičení.

P o ž á r y a z á s a h y

17. září zasahovalo 17 členů sboru při požáru v Nemilkově s motorovou stříkačkou, k níž jako přípřež bylo sjednáno auto Františka Maňase. Ten účtoval sboru za dovoz a benzín 100 K (spo- třeba benzínu při požáru činila 30 litrů, tj. 120 K).

Týž den o 3 hodiny později zbytek členů sboru zasahoval při požáru farské stodoly v Čachrově. Zdolávání požáru bylo ztíženo nedostatkem hadic, protože většina hadic byla odvezena k požáru v Nemilkově.

Na výborové schůzi 19. září odsouhlasen účet obci Nemilkov za účast při požáru za 45 litrů benzínu a 1 litr oleje v úhrnné ceně 220 K (motor v činnosti 2 hodiny á 15 litrů benzínu).

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

5. ledna uspořádán hasičský ples. Autorské poplatky 31 K. Bývalá tělocvičná jednota Sokol ústní dohodou předala do majetku sboru druhou polovinu dosud společného jeviště, které se tak stalo majetkem sboru celé. Sbor sám proplácí jeho pojištění částkou 22,50 K u pojišťovny Slávie (zástupce Kocián, Kdyně).

Sbor požádán o zapůjčení jeviště ochotnickému divadlu do Strážova. Za dozor při jeho vydání i uskladnění určen učitel Otakar Brůha, poplatek za zapůjčení dojednán ve výši 200 K

s kaucí 500 K v případě poškození.

Ke dvěma divadelním představením MNS Čachrov určeni do hlídek odpoledne Josef Toman, večer František Huspek a Josef Jůza za odměnu á 10 K. Účastníci hlídek musí mít vybavení: pracovní oblek, přilbu, lezecký opasek, píšťalku, masku, kapesní obvaz, nůž a motouz.

R ů z n é

11. ledna byl sbor při sbírce zimních potřeb pro vojáky na frontě zastoupen Janem Rendlem, Cyrilem Kryslem a Františkem Huspekem.

1 9 4 2

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 28, čestných 2, přispívajícíh 43.

17. března zemřel čestný člen a bývalý zakladatel sboru František Blahovec, děkan ve Volenicích.

29. března se sbor zúčastnil pohřbu přispívajícího člena Kašpara Koláře z Březí.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku 2 členské schůze )(22.2., 18.4.) a 3 výboro- vé schůze (17.1., 4.2., 18.7.).

Došlo 34 dopisů, odesláno 17 (výdaje 24,20 K).

Od ČZHJ a OHJ Klatovy obdržel sbor 10 rozkazů a nařízení, které byly na schůzích projednány.

Na výborové schůzi 18. července projednán rozkaz ČZHJ č. 16700/42, podle něhož pokračováno v předávání veškerých hasičských závazků. Dluh sboru činí 2.500 K a úrok za 5 let činí 500 K. Sbor předal 26. července o 14 hod. za účasti všech činných členů sboru a obecního zastupitelstva obci dluh ve výši 3.000 K a veškerý inventář mimo vycházkové obleky ve vlastnictví členů a 25 blůz a opasků.

26. července předal starosta sboru Jan Rendl veliteli Karlu Šedlbauerovi z čp. 14 čestné uznání za jeho 25-ti letou velitelskou a 50-ti letou členskou činnost ve sboru.

Zbrojířskou práci vykonával Karel Krejčí za roční odměnu

80 K a za každý zásah proti požáru po 20 K.

Obchůzky zajistil Rudolf Vojáček za roční odměnu 50 K.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

V prodejně ČZHJ v Praze objednáno 20 m hadic (1 m á 39,- K) a 1 kg mosazného drátu k přidělávání šroubení.

Na členské schůze 18. dubna projednán rozkaz ČZHJ a k němu usneseno, že členové Vojáček a Huspek si sami zřídí poplachovou tabulku pro trubače, náhradníkem trubače byl ustanoven podvelitel Karel Malotín.

C v i č e n í a š k o l e n í

Do kurzu vázání šroubení na hadice ustanoven Karel Krejčí, do instrukčního kurzu František Maňas (oba diety á 30,- K). V neděli 12. července na výcvikovém velitelském kurzu ve Strážově podvelitel Karel Malotín a Josef Toman (diety á 30,- K).

P o ž á r y a z á s a h y

Hasičský sbor je povinen jet k požáru do vzdálenosti 8 km bez vyzvání, do vzdálenosti 15 km na vyzvání příslušné obce nebo místním velitelem četnické stanice.

1 9 4 3

Č l e n s k á z á k l a d n a

Za činného člena přijat Evžen Vařejka, řídící učitel

v Čachrově, který byl členem hasičského sboru ve Chvalšovicích. Odhlášen Karel Šedlbauer a Josef Brůha.

5. července dosáhl František Kolář 32 let činného členství ve sboru a 18 let velitelství samaritské hlídky sboru.

1. července doprovodil sbor na poslední cestě velitele Karla Šedlbauera, hostinského v Čachrově, za účasti 22 členů našeho sboru, 10 členů sboru z Chvalšovic, okrskového velitele Karla Durdíka, obvodního velitele Karla Kalivody, velitele Okresní hasičské jednoty Václava Šimice. Na hřbitově se se zemřelým za obec rozloučil děkan Josef Zahrádka, za sbor nový velitel Josef Toman.

8. července se naposledy rozloučil sbor s dlouholetým členem Františkem Kolářem.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku 3 členské schůze (20.3., 24.7., 31.12.) a 1 schůze výborová (3.4.) a 1 výroční členská schůze (18.4.). Došlo 38 dopisů, odesláno 31 dopisů (výdaje 62,10 K).

Funkcionáři sboru:

předseda – Karel Malotín

velitel – Josef Toman

podvelitel – Karel Švůgr

jednatel – František Huspek

hospodář – Jan Gerl.

Protože velitel samarity František Kolář je těžce nemocen, byli členy zdravotní služby ustanoveni Rudolf Vojáček, jako jeho zástupce Karel Fůrbacher. Po úmrtí Františka Koláře byl

14. srpna ustanoven velitelem samaritní hlídky Rudolf Vojáček

a jeho zástupcem zvolen Karel Fůrbacher.

Na členské pracovní schůzi 31. prosince schváleno zvýšení celoroční odměny Rudolfu Vojáčekovi za obchůzky z 50 K na 100 K vzhledm k množství různých oběžníků.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Na členské schůzi 24. července schválena objednávka výložek, distinkcí, dvou lodiček, poukázek pro sbor a přihlášek pro nové členy.

C v i č e n í a š k o l e n í

Na členské pracovní schůzi 20. března rozhodnuto vyslat na velitelský a účetnický kurs, konaný 21. března v hotelu Centrál

v Klatovech, za velitele v zastoupení Karla Malotína a za nemocného pokladníka Františka Maňase (diety 25,- K).

13. června podle nařízení velitele 1. obvodu se konalo požární cvičení podle nových předpisů.

19. června se konalo o 20. hodině cvičení.

Na členské pracovní schůzi 24. července seznámeni členové

s nařízením starosty obce, podle něhož každý činný člen sboru se musí zúčastnit cvičení, jinak bude pokutován 50 K.

P o ž á r y a z á s a h y

14. dubna o 13.30 hod. zasahoval sbor s oběma stroji taženými koňmi při požáru čp. 8 ve Březí u Josefa Janky („u Kubů“). Oheň vypukl od vadného komína. Náš sbor byl u požáru první, avšak přes jeho pohotovost se nepodařilo dřevěné stavení zachránit.

Po tomto zásahu musela být stříkačka i s motorem opraveny, jelikož byly poškozeny dalekým tlakem a k tomu ještě do vrchu.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Na členské pracovní schůzi 20. března usneseno, aby bývalí vedoucí Tělocvičné jednoty Sokol pisemně předali sboru druhou polovinu jeviště, což dosud bylo učiněno jen ústně a současné vkladní knihu jevištního fondu.

1 9 4 4

Č l e n s k á z á k l a d n a

Na členské pracovní schůzi 7. října přítomný okrskový velitel K. Durdík navrhl, aby členové sboru, kteří dosáhli 60 let věku, byli převedeni do zálohy a na jejich místa přijati mladí. Podle tohoto návrhu byli staří členové a členové ze vzdálené osady s okamžitou platností převedeni do zálohy (Ignác Koloros, Ludvík Zahrádka, František Zahrádka, Jan Gerl). Náhradou po dohodě se starostou obce byli za členy sboru navrženi: Emanuel Duda, Alois Jonáš, Stanislav Kliment, Josef Koloros, František Zahrádka.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku konány 2 členské schůze (19.2., 7.10.). Došlo 23 dopisů, odesláno 28 dopisů (výlohy 27,70 K). Na členské schůzi 19. února projednáno rozdělení sboru na 2 části, na 2 družstva:

1. družstvo 2. družstvo

vedoucí družstva Karel Švůgr Oldřich Košík

strojmistr Karel Krejčí František Maňas

útočný hlouček František Huspek Cyril Krysl

Karel Fůrbacher Josef Jůza

vodní hlouček Ignác Koloros Jan Gerl

František Koloros L. Zahrádka

Hadicový hlouček Jan Rendl Josef Matějka

Jan Fůrbacher František Zahrádka

Členské schůze 7. října se zúčastnil okrskový velitel

K. Durdík se svým zástupcem Josefem Uldrichem. Po projevu K. Durdíka byla debata kromě jiného o hasičských a civilních hlídkách, které v obci probíhají ve shodě.

C v i č e n í a š k o l e n í

Cvičení se konala 30. dubna, v květnu večerní cvičení, dále v červenci, 27. srpna a 22. října. 2. ledna o 13. hod. řádné cvičení zařízené starostou obce a okresním velitelem s účastí složek protiletecké obrany.

P o ž á r y a z á s a h y

V Chřepicích v noci za bouřky a lijáku vyhořelo stavení

čp. 15.

1 9 4 5

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 27, v záloze 2, čestných 4, přispívajících 43.

Nejstaršími členy jsou:

Karel Malotín, tč. čestný podvelitel 39 let

Cyril Krysl, četař 35 let

Jan Gerl, pokladník 30 let

Jan Rendl, starosta 24 let

František Koloros, člen 24 let

Karel Švůgr, podvelitel 23 let

František Huspek, jednatel 19 let

František Maňas, člen 17 let.

27. září se do sboru přihlásili Stanislav Jonáš a Stanislav Kliment.

27. září se odhlásili František Zahrádka,František Zahrádka.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku konány 1 mimořádná členská schůze 8. 11.

a 1 členská schůze 29.12.

Došlo 9 dopisů, odesláno bylo 21 dopisů (výlohy 35,- Kč).

28. října byl sbor přítomen oslavy osvobození a potom v kruhu členstva byly předány diplomy čestného členství Cyrilu Kryslovi za 35-letou činnost a Janu Gerlovi za 30-letou činnost ve sboru.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 4.395,30 Kč

– vydání 4.430,80 Kč

───────────

za rok 1945 schodek 35,50 Kč

V ý z b r o j a v ý s t r o j

3. května při ústupu německých vojsk byl členy sboru zajištěn úplně nový kompletně vybavený dvanáctiproudový hasičský vůz LF 25. Po jeho předání německým velitelem vozu byl vůz odtažen a uschován ve zdejším statku, protože svou velikostí se nevešel do skladiště sboru.

21. května na vyzvání OHJ Klatovy byl tento hasičský vůz předán veliteli klatovského hasičského sboru Fefrovi s podmínkou, že čachrovskému sboru bude opatřena menší motorová stříkačka.

C v i č e n í a š k o l e n í

29. prosince v závěru členské schůze byla zahájena technická hasičská škola sboru podle nařízení velitelství ZHJ Praha, na níž probrány všechny body tohoto nařízení. Za zájmu všech přítomných členů přezkoušeny články z hasičského řádu, služebního řádu a stanov.

P o ž á r y a z á s a h y

21. dubna byla hloubkovými letci útočícími na ustupující německé vojsko a jeho kolony vozů směrem na Železnou Rudu zapálena střelami stodola usedlosti čp. 16 Václava Nauše. Oheň se nepodařilo zdolat. Ve stejnou dobu z téže příčiny začalo hořet obytné stavení čp. 25 Rudolfa Koláře. Oheň byl uhašen v samotném zárodku a stavení zachráněno. K zasažení objektů hloubkovými letci došlo proto, že německé vozy při spatření blížících se letadel zajížděly do dvorů i stodol, kde hledaly úkryt.

26. dubna odeslán sborem situační plán požárů velitelství ZHJ Praha.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Na členské schůzi 29. prosince stanoven hasičský ples na neděli 27. ledna 1946 se začátkem v 17 hodin. Vstup 15 Kč. Na návrh velitele sál sjednán v hostinci K. Hinze za odměnu 100 Kč, protože pí. Hofmeistrová žádala za pronájem sálu neúměrnou cenu 600 Kč. Hudba Antonína Uldricha z Běšin. Plakáty, které se rozešlou do obcí, vyhotoví K. Míšek. Známé přátele hasičstva pozve sbor pozvánkami, které zaopatří jednatel František Huspek. Žádost o povolení plesu zařídí Karel Fůrbacher, předseda MNV. U pokladny bude pokladník Jan Gerl spolu s Janem Rendlem – tato dvojice bude působit jako protipožární hlídka. Podle usnesení budou zdejší občané požádáni, aby přispěli dary do bufetu.

Na této schůzi rovněž usneseno, že sbor půjde korporativně na hasičský ples konaný 13. ledna 1946 ve Chvalšovicích.

Sbor se zúčastnil dožíkové slavnosti konané 9. září.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

5. května v odpolední hodinách byla tajným místním národním výborem v Čachrově nařízena hasičská pohotovost při příjezdu a vítání osvobozující americké armády. Po vyzbrojení členů sboru bývalým poštmistrem Juliusem Živným byly velitelem sboru rozestavěny dvoučlenné hlídky u pošty, u četnické stanice a u měšťanské školy, v níž byl německý vojenský lazaret a Hitler- jugend. Kromě toho dvoučlenná hlídka procházela obcí. Po příchodu amerického vojska došlo k odzbrojení německých složek v Čachrově se nacházejících v tělocvičně měšťanské školy americkými vojáky za asistence čtyřčlenné hlídky sboru.

9. května se Československá republika stala opět svobodnou.

13. května se v Čachrově konala velká slavnost. V 9 hodin byla v kostele sv. Václava celebrována slavnostní mše za osvobození našeho státu, které se zúčastnil celý sbor. Odpoledne v 15 hodin se konal průvod obcí za účasti jedné čety amerického vojska, hasičstva, školní mládeže a zdejšího i okolního obyvatelstva. U hasičské zbrojnice byl projev a též poděkování americké armádě v angličtině. Na závěr hudba zahrála státní hymnu. Slavnost byla ukončena taneční zábavou.

24. května poětičlenná delegace sboru (Švůgr, Huspek, Maňas, MalotínV., Jonáš) se zúčastnila pohřbu velitele Kklatovské OHJ Václava Šimice z Předslavi, který po velkých útrapách

v koncentračním táboře zemřel po převozu v klatovské nemocnici.

4. června byl sbor zastoupen 9 členy na velkém pohřbu

v Běšinech. Bylo zde pohřbeno 42 obětí různých národností, které byly objeveny zahrabány v kompostu. V době od 28. dubna do

5. května byly vězni koncentračních táborů vlaky převáženi na západ před ustupujícími spojeneckými vojsky. Hladovějící a umírající vězni byli ve vagonech strážemi SS utloukáni

a mrtvoly zahrábávány.

17. června sbor zaslal dopis ZHJ Praha o činnosti členů sboru v revolučních dnech 5. – 8. května tr.

1. listopadu odpoledne se sbor zúčastnil na hřbitově dušičkové vzpomníky, na níž vzdělavatel Košík ve svém projevu připomenul útrapy členů klatovské okresní hasičské jednoty vězněných a umučených v koncentračních táborech (krajský velitel František Šperl, okresní velitel Václav Šimice, těžce nemocní se vrátili zástupce krajského velitele Karel Tichý a velitel I. obvodu Karel Kalivoda).

1 9 4 6

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 18, v záloze 1, přispívajících 48.

Do sboru přijati bývalý člen František Zahrádka ze Zahrádky a Václav Matějka z Čachrova.

Z důvodu trvalé nemoci vystoupil Josef Jůza, odhlásil se V. Malotín.

Během roku z činných členů odešli do pohraničí František Maňas, Josef Toman, Rudolf Vojáček, Alois Jonáš, Emil Duda.

S p o l k o v á č i n n o s t

V průběhu roku 8 členských schůzí (20.1., 14.2., 6.4., 17.4., 26.10., 8.11., 27.11., 28.12.) a 1 valná hromada (24.2.).

Došlo 41 dopisů, odesláno 36 dopisů (výdaje 109,20 Kčs).

Na valné hromadě 24. února byla povstáním učtěna památka krajského velitele Františka Šperla a velitele OHJ Václava Šimice. Ve volbách aklamací byli zvoleni:

starosta Jan Rendl

velitel Karel Malotín

podvelitel Karel Švůgr

vzdělavatel Oldřich Košík

jednatel František Huspek

pokladník Jan Gerl

členové sboru Karel Krejčí, František Maňas

náhradníci výboru František Koloros, Alois Jonáš

samaritský velitel Rudolf Vojáček

trubač Jan Fůrbacher

praporečník Alois Jonáš

revizoři účtů Cyril Krysl, Stanislav Kliment

členové osvětové komise Václav Nauš

Celoroční obchůzky vykonává Rudolf Vojáček za celoroční odměnu 150 Kčs a týž vykonává i práce zbrojířské za celoroční odměnu 300 Kčs.

Na valnou hromadu I. obvodu OHJ v Klatovech delegováni Karel Švůgr a František Huspek (dieta 40 Kčs).

22. dubna na valné hromadě OHJ V. Šimice přítomen člen sboru Václav Nauš (dieta 40 Kčs). Na ní usneseno konat 12. května z celého Klatovska zájezd do Terezína, kde byli popraveni čelní funkcionáři hasičstva. Zájezdu se zúčastnilo 5 členů. 5. května se 2 členové zúčastnili smuteční tryzny za velitele OHJ V. Šimice v Předslavi.

Doporučeno pozvání na slavnost 5. – 6. července do Železné Rudy. Na členské schůzi 8. listopadu podle nařízení ZHJ Praha:

– podána na předepsaných tiskopisech žádost klatovské berní správě o osvobození od dávky z přárůstku majetku,

– sestaven budovatelský dvouletý plán sboru:

1947 1948

nenormalizovaný hasičský vůz pro mužstvo 1

hadice B (prům. 75 mm) po 20 m 1 díl 3 díly

rozdělovač troják 1

akumulátorové svítilny 2 2

signální svítilny 5 2

ocelové přilby 10 10

pracovní stejnokroje 5 10

gumové boty 5 5

černé (modré) pláště 17 3

nepromokavé pláště 5

kožené opasky 5 10

modré čapky (brigadýrky) 5

distinkce zlaté a stříbrné 20 15

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

nábor nových členů 4

odběr Hasičských rozhledů 1 1

odběr hasičských kalendářů 20 20

odběr hasičských sborníků 2 2

hasičské školy a kurzy 4 4

budování pamětních desek 1

oprava zbrojnice 1

oprava vodní nádrže u zbrojnice 1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

hotovost na vázaném vkladu 6.499 Kčs

hotovost v penězích 10.670 Kčs

očekávaný příjem 5.000 Kčs

očekávané vydání 29.500 Kčs

schodek 3.511 Kčs

Na pracovní schůzi OHJ Klatovy konané 10. listopadu delegování velitel Karel Malotín a jednatel František Huspek.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjmy 17.368 Kčs

– výdání 17.368 Kčs

──────────

zůstatek 0

D a r y a p ř í s p ě v k y

5. února daroval sboru Svaz osvobozených politických vězňů odbočka Klatovy 250 Kčs.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

31. ledna zaslány žádosti hasičskému sboru v Klatovech a zástupci krajského velitele K. Tichému o přidělení slíbené motorové stříkačky.

17. února členové Krejčí, Maňas a Huspek na základě telefonického vyzvání se dostavili do klatovského hasičského sboru k přezkoušení a prozatimnímu převzetí motorové stříkačky jako do národní správy, než bude sboru definitivně přidělena (dieta 40 Kčs). Jednalo se o přenosnou motorovou stříkačku

s podvozkem zn. „Sigmund“ typ FN III-3.

Objednáno: 1 přilba, 2 pracovní obleky a opasky (1.639 Kčs). Na členské schůzi 26. října usneseno zakoupit v pražské prodejně ZHJ 17 zimních plášťů á 900 Kčs a k nim knoflíky a výložky pro mužstvo. Nedostačující obnos se vypůjčí u zdejší kampeličky.

7 m starých hadic za 50 Kčs prodáno Františku Zahrádkovi, Koláři z Čachrova.

C v i č e n í a š k o l e n í

Požárních a pořadových cvičení celkem 9.

Ve dnech 1., 8. a 15. prosince byly OHJ Klatovy pořádány kurzy, který se zúčastnili:

– velitelského velitel Karel Malotín a podvelitel Karel Švůgr,

– samaritského po 2 neděle Václav Matějka,

– vzdělavatelského po 2 neděle František Huspek.

Účastníci kurzu obdrželi dietu á 40 Kčs.

P o ž á r y a z á s a h y

18. dubna zasahoval sbor u požáru rodinného domku a chléva Josefa Pojara v Předvojovicích již s převzatou motorovou stříkačkou.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

27. ledna uspořádán hasičský ples v hostinci K. Hinze.

Celkový příjem 14.800 Kčs

vydání: hudba 2.500 Kčs

úklid, večeře 300 Kčs

zemská dávka 186 Kčs

roznesení plakátů 100 Kčs

různé 164 Kčs

───────────────────────────

Čistý příjem 3.550 Kčs

Doručena pozvánka na hasičský ples v Zejbiši na 2. února.

Na hasičské plesy delegováni:

– do Chvalšovic Josef Matějka, Václav Matějka a František Zahrádka (dieta 30 Kčs)

– do Vítně Cyril Krysl, František Huspek, Jan Gerl, Václav Gerl, Jan Fůrbacher, Jan Rendl, Rudolf Vojáček, Karel Švůgr a Josef Jůza, František Maňas.

20. června na pozvání našeho hasičského sboru sehrál v Čachrově divadelní představení „Národ pod křízem“ hasičský sbor z Běšin. Čistý výnos přenechal našemu sboru.

Na žádost Františka Holého, tč. národního správce hostince na Onom Světě, propůjčil mu sbor plesovou dekoraci.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

9. května zastoupen sbor 9 členy s praporem na oslavách osvobození v Klatovech.

1 9 4 7

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 17, přispívajících 60.

Z činných členů byli odhlášeni Karel Krejčí a Josef Matějka, ze záložníků Hynek Koloros.

Za činné členy přijati Joaef Majer a Sláva Král, oba z Hořákova.

Za členy přispívající přistoupili: Josef Bastl, Karolina Bastlová, Josef Janeček, Alois Jonáš, František Ladman, J. Kupka, František Matějka, Jan Matějka, Josef Novák, Cyril Soušek, K. Šedlbauerová.

Na členské schůzi 15. září usneseno odhlásit z řad členů činných Josefa Matějku, neboť se nezúčastňuje ani schůzí ani cvičení.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členských schůzí 8 (16.1., 9.2., 1.3., 29.3., 24.5., 15.9., 12.11., 29.11.) v „Hotelu“ a v hostincích Františka Bouberleho, K. Hinze a p. Ladmana a 1. řádná valná hromada 9.2.

Došlo 47 dopisů, odesláno 31 dopisů (výdaje 90 Kčs).

9. února řádné valné hromady se zúčastnil velitel I. obvodu Weigertner se svým zástupcem Voskou z Klatov. Na této valné hromadě:

– usneseno zvýšení ročního pohřebního příspěvku z 10 Kčs na 20 Kčs a pohřebné zvýšeno ze 400 Kčs na 1.000 Kčs,

– za samaritního velitele zvolen Václav Matějka, do výboru Jan Fůrbacher, za praporečníka Václav Nauš,

– obchůzky pro sbor celý rok František Huspek za odměnu 150 Kčs,

– práce zbrojířské a pořádek ve zbrojnici udělají František Huspek a Václav Matějka za 300 Kčs,

– velitel I. obvodu Weigertner přednesl zrpávu o hasičské kázni po přečtení „Poselství k valným hromadám“ od ZHJ Praha. Současně upozornil, že na každé zábavě musí být přítomna hasičská hlídka, která je odměňována za každou jednu hodinu do půlnoci 15 Kčs, po půlnoci 20 Kčs.

Na členské schůzi 29. března kromě jiného rozhodnuto, že každá schůze se bude konat v jiném hostinci.

Sbor se zúčastnil prostřednictvím svých zástupců:

– slavnosti 1. června v Běšinech 13 členů i se strojem, pro dopravu členů bylo objednáno auto p. Hosnedla,

– 1. srpna na základě pozvánky hasičského sboru v Předslavi 4 členové na odhalení pomníku V. Šimicovi v Předslavi,

– 21. září ve Švihově na odhalení pamětní desky Fr. Šperlovi

4 členové (V. Matějka, Fr. Huspek, J. Majer, Sl. Král) a dále

K. Malotín a K. Švůgr,

– v září 4 členové se zúčastnili v Klatovech pohřbu Tichého st.,

– v listopadu účast na pohřbu Tomanové a J. Šedlbauerové.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 13.605,60 Kčs

– vydání 13.229,40 Kčs

─────────────

Zůstatek v hotovosti 376,20 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

16. ledna na členské schůzi usneseno urgovat objednávku hasičského vozu JEPP na ZHJ v Praze.

1. března na členské schůzi usneseno, že Karel Krejčí, František Huspek a Karel Fůrbacher pojedou do Předslavi dojednat koupi auta od tamního hasičského sboru. K tomu zajistí Karel Krejčí odborníka p. Šimka z Neznašov k posouzení stavu auta.

8. prosince v 19 hodin si přijel klatovský hasičský sbor

v čele s okresním velitelem Tichým pro motorovou stříkačku,kterou

měl náš sbor dosud v národní správě, za účelem odhadu úředním

odhadcem. Po prudké debatě stříkačka nebyla vydána.

17. prosince titíž členové z Klatov přijeli znovu. Po

předložení potvrzení MNV Klatovy byla jim stříkačka k odhadu

vydána. Velitelem Tichým bylo slíbeno, že náš sbor ji dostane ke

koupi. Na základě tohoto slibu podal MNV Čachrov společně s naším

sborem písemnou žádost o zakoupení této stříkačky. Žádost však

nebyla do konce tohoto roku vyřízena.

Na doplnění pohonných hmot zakoupeno 10 litrů oleje á 30 Kčs

a 20 litrů benzinu á 12 Kčs, tj. celkem pohonných hmot za

540 Kčs.

Na žádost Josefa Majera byla mu odprodána stará hadice 7 m dlouhá za 50 Kčs.

C v i č e n í a š k o l e n í

8 cvičení pořadových i požárních.

Na členské schůzi 29. března se dobrovolně přihlásili na

sekyrkové cvičení do Běšin Josef Majer a Sláva Král.

30. listopadu se kurzu v Klatovech zúčastnili Karel Malotín a František Huspek.

7. prosince se zúčastnili kurzu Karel Švůgr a František Huspek.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

12. ledna tradiční hasičský ples v sále „U Chalupských“

u p. Ladmana s hudbou Antonína Ulricha z Běšin. Vstupné 20 Kčs.

U pokladny Jan Gerl a Jan Rendl, šatna Václav Nauš v malé

místnosti za jevištěm.

Příjem 12.035,00 Kčs

Vydání: hudba 3.100 Kčs

sál, večeře pro hudbu 550 Kčs

zemská dávka 220 Kčs

plakáty 160 Kčs

kolkovné 135 Kčs

čepice 300 Kčs

roznesení plakátů 100 Kčs 4.565,00 Kčs

─────────────────────────────────────────────────────

Čistý příjem 7.470,00 Kčs

Do bufetu přispělo 21 dárců: výnos bufetu

– 1 dort 500,00 Kčs

– 1 dort 640,00 Kčs

– bufetové sáčky 1.100,00 Kčs

────────────

2.240,00 Kčs

Na základě pozvání na hasičský ples na Zejbiši delegováni Karel Malotín, Jan Rendl, Jan Fůrbacher, Václav Nauš a Václav Matějka, který jako jediný obdržel dietu 20 Kčs.

16. listopadu zastupovali náš sbor na plese ve Chvalšovicích Oldřich Košík, František Huspek a Stanislav Kliment, v týž den na plese v Němčicích Jan Rendl, Karel Malotín a Jan Fůrbacher.

Byly doručeny pozvánky:

– na ples v Železné Rudě 4. ledna a hasičskou pouťovou zábavu tamtéž 7. září,

– na ples do Vítně 26. prosince.

23. listopadu bylo v Čachrově běšinským hasičskýjm sborem sehráno divadelní představení „Rozmysli si Mařenko“. U pokladny Karel Švůgr a Jan Gerl. Hrubý příjem činil 3.675 Kčs, vydání 413 Kčs. Čistý příjem 3.262 Kčs připadl našemu sboru.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

9. března o 10 hodině se sbor zúčastnil besídky školní mládeže v měšťanské škole v rámci oslavy narození T. G. Masaryka.

24. května na členské schůzi usneseno zaplatit na zřízení pomníku umučeným členům za 21 členů á 10 Kčs.

1 9 4 8

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 20, přispívajících 73.

Za činné členy přistoupili Václav Černý – ředitel měšťanské školy, Jan Kupka, František Ladman – hostinský, všichni z Čachrova, Karel Nypl – řídící učitel.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členských schůzí 8 (8.1., 14.1., 6.3., 24.4., 10.7., 5.10., 18.11., 16.12.) a 1 valná hromada (15.2.), 1 slavnostní schůze (17.10.).

Došlo 43 dopisů, odesláno 35 dopisů (výlohy 94 Kčs).

18. ledna byli na valnou hromadu I. obvodu do Klatov delegováni František Huspek a Jan Fůrbacher (dieta 40 Kčs).

15. srpna se 4 členové za sbor zúčastnili hasičské slavnosti v Železné Rudě.

17. října na den čsl. hasičstva slavnostní schůze, na níž

všemi přítomnými členy podepsán hasičský slib.

26. června doručeno pozvání na valnou hromadu OHJ Klatovy

konanou 6. července.

3. července doručeno pozvání na slavnost hasičského sboru ve

Velharticích konanou 11. července.

Z p r á v a p o k l a d n í

Příspěvky od členů přispívajících 11.650,00 Kčs

Pohřební fond členů 1.190,00 Kčs

Celkem – příjem 45.647,20 Kčs

– vydání 44.100,30 Kčs

─────────────

K 31. 12. pokladní hotovost 1.546,90 Kčs.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

17. ledna převzali pro sbor Jan Rendl a František Huspek od MNV Klatovy koupenou již motorovou stříkačku zn. FN III-3 Sigmund za odhadní cenu 70.000 Kčs podle odhadu soudního znalce Jana Fefra, automechanika z Klatov. Týž den byla stříkačka odvezena do Čachrova. Sboru přispěl na zakoupení stříkačky MNV Čachrov částkou 15.000 Kčs. Byla podána žádost sborem společně s MNV

o věcnou podporu doloženou účty a rozpočty v celkové výši 70.000 Kčs. Koncem roku byla tato žádost zemským národním výborem v Praze vyřízena a MNV obdržel hasičské věcné podpory celkem 21.000 Kčs. V září bylo Janem Rendlem a Františkem Boříkem prohlédnuto hasičské auto nabízené našemu sboru hasičským sborem v Chlistově, okres Prachatice. Bylo zjištěno, že auto je v dobrém stavu. Po projednání s MNV Čachrov bylo usneseno auto Hispano Suiza Škoda (šestimístné) zakoupit za 45.000 Kčs, k čemuž sbor přispěl částkou 13.000 Kčs. 6. října Václav Černý a František Janda jeli pro auto, které přivezl p. Rubeš, kterému za sjednanou koupi bylo vyplaceno 5.000 Kčs.

Panu Martincovi z Hořákova prodány 4 m starých hadic za

100 Kčs.

Na členské schůzi 18. listopadu dohodnuto upravit v tomto týdnz (v sobotu) zadní vjezd do zbrojnice a stroje dát do náleži- tého pořádku v rámci „Týdne vzorné práce hasičstva“.

C v i č e n í a š k o l e n í

18. července v Klatovech aplikační kurs velitelů, kterého se zúčastní velitel Karel Malotín a podvelitel Karel Švůgr (dieta 50 Kčs).

21. listopadu o 13 hod. vykonal náhlou přehlídku sboru za účasti 6 členů velitel okrsku z Běšin.

18. prosince došlo nařízení ČZHJ o konání zimního školení sboru.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

10. ledna tradiční hasičský ples v hostinci „U Chalupských“. Hudba antonína Ulricha. Rozdáno 300 pozvánek, zvali v Březí, Hořákově a Němčicích Josef Majer a Sláva Král, v ostatních obcích J. Koloros a st. Kliment, v Čachrově Jan Fůrbacher a František Koloros. Vstupné 25 Kčs. U pokladny Karel Švůgr a Jan Gerl.

Hrubý příjem Kčs Vydání Kčs

vstupné 8.610,- hudba 2.700,-

bufet 3.730,- pozvánky 240,-

šatna 245,- čepice 363,-

čepice 450,- sál a večeře pro 460,-

hudebníky

kolkovné 98,-

zemská dávka 635,-

různé 156,-

─────────────────────────────────────────────────────────────────

Celkem – příjem 13.035,- Kčs – vydání 4.652,- Kčs

Čistý výnos 8.383,- Kčs. Autorský poplatek 238,30 Kčs.

Doručeně pozvánky na plesy 10. ledna v Běšinech a 11. ledna v Milínově.

11. prosince uspořádal sbor mikulášskou taneční zábavu.

Příjem – 4.635,- Kčs Vydání: hudba 2.000,- Kčs

Vydání – 2.573,- Kčs sál 172,- Kčs

─────────── žádost, kolky 86,- Kčs

Výnos – 2.062,- Kčs plakáty 50,- Kčs

zemská dávka 265,- Kčs

───────────

2.573,- Kčs

Z divadelního představení pořádaném MRO část výtěžku

připadla sboru. U pokladny byl Karel Švůgr, hasičskou hlídkou pověřen Josef Majer.

27. června byl sbor zastoupen 3 členy jako hlídky při motocyklových závodech „Napříč Šumavou“. Závod probíhal směrem od Běšin přes Čachrov na Nemilkov.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

25. února na Staroměstském náměstí v Praze oznámil z balkonu paláce Kinských shromážděným milicionářům a občanům Klement Gottwald vítězství Komunistické strany.

3. června rezignoval prezident Dr. Eduard Beneš, který 3.září zemřel v Sezimově Ústí.

14. června zvolen přezidentem Klement Gottwald.

6. března na členské schůzi po přečtení služebního rozkazu ČZHJ (doručeno 4. března) usneseno, že v místním akčním výboru

jsou členové Karel Švůgr, Jan Fůrbacher, Stanislav Kliment

a Václav Nauš v podstatě zástupci za hasičskou složku.

5

1. května se sbor podle nařízení OHJ Klatovy zúčastnil svými

14 členy oslavy Svátku práce ve Strážově.

Doručeno pozvání na slavnost odhalení pamětní cesky umučeným ve Strážově 18. července.

18. listopadu na členské schůzi přečteno nařízení ČZHJ č. 1732/48 týkající se oslavy 52. narozenin prezidenta Klementa Gottwalda.

1 9 4 9

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 21, přispívajících 56.

Za činného člena přistoupil Vladimír Kozák, učitel v Čachrově. Odhlášen Karel Švůgr.

Z přispívajících členů zemřela Terezie Brůhová z Čachrova, bratří Brůhové požádali sbor o účast na pohřbu 17. května. Ve středu 16. listopadu v 16.30 hodin zemřel po delší nemoci velitel Karel Švůgr. Pohřbu 20. listopadu o 14 hodině se zúčastnilo 12 členů našeho sboru, 12 členů sboru z Běšin s okrskovým velitelem Jakubem Vítovcem a 12 členů sboru z Chvalšovic v pracovním obleku jako čestná stráž. Na místním hřbitově se rozloučil se zesnulým za sbor zástupce vzdělavatele Oldřich Košík.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členských schůzí 5 (20.1., 28.4., 14.5., 1.10., 2.12.),

1 řádná valná hromada (20.3.), 1 společná schůze s MRO Čachrov a 23. října slavnostní členská schůze, na níž byl přečten proslov k hasičstvu a zapsán v knize slibů.

Došlo 69 dopisů, odesláno 41 dopisů (výdaje 136,50 Kčs). 15. března došlo od velitele OHJ Klatovy oznámení o konání valné hasičské hromady 20. března.

20. března výroční valná hromada našeho sboru, na níž byl přítomen okrskový velitel Jakub Vítovec, který vysvětlil různé pokyny týkající se hlavně požárního výcviku podle nového řádu nacvičovaném v celé OHJ. Na této valné hromadě ve volbách aklamací zvoleni:

starosta Jan Rendl

velitel Karel Švůgr

podvelitel Václav Nauš

jednatel František Huspek

vzdělavatel Václav Černý

pokladník Jan Gerl

samaritní zpravodaj Václav Matějka

zbrojmistr Stanislav Kliment.

Celoroční zbrojířskou práci zajisti Stanislav Kliment a František Huspek za odměnu 300 Kčs. Celoroční obchůzky zajistí František Huspek za odměnu 150 Kčs.

1. května jeli členové v uniformě podle svých možností

s místními občany na sjednaném povoze do Klatov na oslavu Svátku práce.

Byla doručena pozvánka na slavnost hasičského sboru v Hojso- vě Stráži konanou 2. října:

– 3. července hasičské slavnosti v Klatovech (10 členů),

– 31. července hasičské slavnosti v Chvalšovicích u příležitosti svěcení stříkačky (12 členů).

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjmy 30.098,30 Kčs

– vydání 28.238,90 Kčs

─────────────

K 31. 12. zůstatek 1.759,40 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

26. ledna naše hasičské auto u typování v Klatovech. Řidiči jsou učitel Vladimír Kozák a Jan Rendl.

4. dubna za účasti předsedy MNV, velitele sboru a zbroj- mistra vykonána prohlídka zbrojnice inspektorem CO poručíkem SNB Otou Tučkem. Byly shledány různé nedostatky.

5. května ve Výzbrojní hasičské stanici v Praze objednáno pro mužstvo 12 pracovních obleků. Objednávka nebyla do konce roku vyřízena. Dva obleky pro velitele a podvelitele se ušijí z látky již dříve zakoupené.

Kovář Josef Brůha zhotovil závěs pro stříkačku na auto.

13. září pozvání ku klasifikaci našeho auta, vyřízuje Vladimír Kozák.

P r e v e n c e

Podle nařízení MNV byly provedeny preventivní prohlídky. V Čachrově ji vykonal velitel Karel Švůgr, v Zahrádce František Huspek, v Hořákově Josef Majer.

Na filmových představeních musí být zajištěna hasičská hlídka jedním členem sboru.

C v i č e n í a š k o l e n í

12. května doručeno nařízení OHJ Klatovy o zřízení požárních družstev v osadách obce. Nařízení projednáno na členské schůzi 14. května s tím, že se v osadách Hořákov a Zahrádka zřídí pětičlenné požární hlídky a že do osady Zahrádka se převeze čtyř- kolová ruční stříkačka. V každé osadě tamní členové sboru vycvičí hlídky podle cvičebního řádu.

Sbor konal 4 požární cvičení a 2 cvičení za účasti okrskového velitele. 17. července na telefonickou výzvu okrskového velitele se sbor zúčastnil 9 členy požárního cvičení v Běšinech.

13. ledna došla pozvánka na velitelský kurz konaný v Klato- vech dne 16. ledna.

14. března od ONV inspektorátu požární ochrany v Klatovech došla pozvánka na kurz použití hasicích přístrojů konaný dne

15. května.

Podle nařízení ONV se týdenního cvičitelského kurzu v Klato- vech zúčastnil podvelitel Václav Nauš. Nařízení inspektorátu civilní ochrany v Klatovech, týkající se tohoto kurzu, bylo doručeno 9. května.

Pozvání na samaritní kurz konaný 6. a 13. listopadu v Klato- vech. Pozvání zbrojmistrů k dvoudennímu kurzu pro obsluhu motoro- vých stříkaček na 20. a 27. listopadu v Klatovech. O něm refero-

val na členské schůzi 2. prosince František Huspek, na kurzu názorně ing. Kautzner vyložil složení motoru a různých jeho poruch za chodu, zajištění motoru za mrazu apod. V souvislosti s tím byly projednány řidičské kurzy a zkoušky.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

15. ledna uspořádán hasičský ples v hostinci „U Chalupských“,

hudba kapelníka Bouberleho ze Strážova. Vstupné 25 Kčs. Pozvánky byly objednány v Klatovech a roznesli je Jan Fůrbacher, František Koloros, Stanislav Kliment, Josef Koloros, Josef Majer, Sláva Král, františek Zahrádka. Šatna Josef Koloros a Václav Matějka, pokladna Jan Gerl a Cyril Krýsl. Na vstup na ples zaslali:

– Jaroslav Brůha, ředitel měšťanské školy v Toužimi 100 Kčs

– Antonín Brůha, ředitel měšťanské školy v Teplé 50 Kčs

– MUDr. Hátlová z Dešenic 50 Kčs

– R. Kolář z Nýrska 50 Kčs.

Příjem: vstup 11.270,- vydání: hudba 3.200,-

bufet 3.015,- pozvánky 320,-

šatna 255,- zemská dávka,

čepice 1.225,- policejní hod. 662,-

──────── čepice 894,-

15.765,- sál,večeře pro

vydání -5.883,- hudbu 675,-

──────── různé 132,-

Čistý příjem 9.882,- Kčs ────────

5.883,-

Autorský poplatek 289,20 Kčs.

Na členské schůzi 20. ledna usneseno, že zakoupené nové jeviště převezme hasičský sbor do svého vlastnictví. Na dlužnou částku za jeviště věnoval sbor 1.500 Kčs, další úhrada bude splácena z výtěžku divadelních představení kteréhokoli spolku.

Na hasičské plesy vyslány za náš sbor delegace:

– na Onen Svět

– na Zejbiš

– 29. ledna do Němčic

– 6. února do Březí.

Došly pozvánky na plesy:

– 13. listopadu v Němčicích,

– 19. listopadu ve Chvalšovicích.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

25. a 27. října doručeny pozvánky od MNV Běšiny a okrsku Běšiny k účasti na slavnostním odhalení pamětní desky 42 umučených na pochodu smrti. Odhalení pamětní desky se bude konat 31. října v Běšinech.

R ů z n é

V materiálech nalezen rukopis vzpomínek na začátky hasičské- ho sboru v Čachrově, který není podepsán. Podle rukopisu lze usu- zovat na autora Karla Šedlbauera, kronikáře:

„Na počátku republiky se zakládaly hodně hasičské sbory, takže bylo časově omezeno na župní schůzi výroční na starší sbory.

Po smrti župního starosty p. řídícího Jandy z Chlistova as v roce 1924 nebo 25 byli jsme na pohřbu za sbor Karel Šedlbauer –

velitel, Karel Šedlbauer – jednatel a Jan Rendl – starosta. Za zemřelého byl pak zvolen Otakar Holub ze Strážova, ředitel měšťanské školy. S tímto jsme pak přicházeli častěji do osobního styku a já zvlášť, poněvadž jsem zastupoval většinou sbor na schůzích jako delegát na výročních schůzích a župních slavnostech. Tehdy se chodilo pěšky k vlaku a tak jsme se scháze- li hasiči na nádraží v Běšinech a také župní starosta. Oni přišli ze Strážova a my tady shora, jelo se do Klatov, při zpáteční cestě jsme se rozcházeli v Běšinech.

Třikrát jsme spolu se starostou jeli do Klatov a pak pokračovali ze zastávky Klatovy jednou do Kydlin přes Výdrkům, jednou do Řakomi a jednou do Mochtína, kde po slavnostních cere- moniích v odpoledních hodinách jsme zas putovali na nádraží, dojeli do Běšin a pak každý svým směrem. Cestou se debatovalo. Tak také jsem jednou narazil na stáří sboru a na prapor. Pan starosta také tak v řeči povídal: „Chlapče, to nevím, kdy byste přišli na řadu se slavností.“ Pak se zas o tom povídalo doma a podle této myšlenky jsme se usnesli pořídit si prapor. Já jsem napsal o informaci do Zemské hasičské jednoty a ta odpověděla, že má jeden za 4.400 Kčs. Tento obnos nás zarazil a tak jsme uvažovali dál. Jednou povídá starosta Rendl: „Co by jsme si to nedovolili. Když nejhůř, tak na to doplatíme.“ Já jsem prapor objednal. Když na dobírku přišel, tak Honza přišel a povídá: „Máš?“ Něco jsme měli a to ostatní jsme dali dohromady.

Jednou povídá velitel: „Půjdeš se mnou na starostu do Strážova.“ Tam jsme ho umluvili na přednostní pořadí slavnosti odhlalení, a tak se také stalo. Teď nastaly starosti se slavností, ale vše dopadlo nad očekávání. Objednali jsme pozvánky a vstupenky. Dále jsme se obrátili na čachrovské ženy, aby zařídily bufet, který byl opravdu bohatý. Mísy rozdělaného tvarohu, veky chleba a hojně různého pečiva, nescházely ani kremrole. To nám přineslo pěkný finanční efekt. Dívky prodávaly vstupenky. Delegátů bylo asi 200. Počasí nám přálo. Lidu se na slavnosti sešlo z celého okolí.

Slavnost byla zahájena asi v roce 1928 raním budíčkem místní kapelou. Na prostoru před hasičskou zbrojnicí byli vítání delegáti hasičské župy. Od hasičské zbrojnice se šlo v seřazeném

průvodu k lípě Svobody, kde byla postavena tribuna a připraven

prapor. Z tribuny přítomné přivítal starosta Jan Rendl, po něm

pak promluvil a rozvinul prapor župní starosta Otakar Holub.

Zdejší žákyně přednesly básně k tomuto tématu. Pak šel průvod s

praporem v čele s župním starostou, velitelem Tichým a

pokladníkem Hustolesem a okrskovými představiteli. Průvod se zastavil před hotelem velitele k uložení praporu. Prapor nesl praporečník Ludvík Zahrádka a za zvuků hymny a doprovodu dvou členů byl prapor uložen. Tím dopoledne skončilo.

Po obědě bylo požární cvičení. Přítomní zástupci obdivovali pěkně upravenou vodní nádrž (rybník). Pak byla slavnost převedena do parku, kde byly lavičky a vše potřebné pro pohodlí. Strážovští hasiči předvedli sekerkové cvičení a začal slavnostní život. Po třetí hodině se začali hasiči rozcházet, ale v slavnosti se pokračovalo do soumraku. Večer byla u Chalupských taneční zábava velmi navštívená.

Hrubý příjem byl 16.000 Kč, ale byla také vydání.“

1 9 5 0

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 23, přispívajících 57.

Do sboru přijati Čeněk Čuba, Jaroslav Chalupský, František Bouberle a Milan Moučka.

Z přispívajících členů zemřela Terezie Huspeková.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členských schůzí 8 (26.1., 25.2., 20.4., 27.6., 8.9., 26.9., 21.10., 27.12.) a 1 řádná valná hromada (12.3.).

Došlo 51 dopisů, odesláno bylo 13.

Na řádné valné hromadě 12. března v doplňovací volbě velitele byli do této funkce navrhováni Václav Černý a poté Stanislav Kliment. Oba návrhy odmítli z důvodů svého pracovního zaneprázdnění. Karel Fůrbacher jako předseda MNV navrhl do funkce velitele Františka Huspeka, který byl jednohlasně zvolen a po velkém váhání funkci přijal, Za jednatele zvolen Vladimír Kozák.

Této valné hromady se zúčastnil velitel OHJ Karel Tichý a pokladník Braun. K. Tichý navrhl, aby zbrojnice sboru byla vybudována podle jednotného plánu stavby.

23. dubna se řádné valné hromady OHJ v Klatovech za sbor zú- častnil František Huspek s právem hlasovacím.

2. července se konala ve Vítni slavnost 45. výročí založení hasičského sboru. Té se za náš sbor zúčastnil František Huspek, Stanislav Kliment, Jan Fůrbacher, Jaroslav Chalupský, Josef Koloros, Alois Jonáš, Kupka, Čeněk Čuba, Matějka, Vladimír Kozák, všichni v polní výzbroji s hasičským vozem a stříkačkou.

3. července se konala hasičská slavnost v Železné Rudě, na níž hasičským autem jeli Jan Rendl, Oldřich Košík, Pavel Nauš, Karel Malotín, Koloros, Čuba a Vladimír Kozák.

5. srpna se sbor zúčastnil slavnosti a závodů ve Skelné Huti.

9. – 10. září se v Blatné konal krajský sjezd hasičstva kraje plzeňského bez účasti našeho sboru.

Členové sboru se zúčastnili pohřbu p. Drudíka v Běšinech.

Došlé pozvánky:

– 3. května od hasičského sboru Železná Ruda na závody zdatnosti konané 3. července v Železné Rudě,

– 12. května na slavnost a závody do Strážova,

– 24. července na závody do Hojsovy Stráže.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem příjem 20.113,80 Kčs

vydání 20.113,80 Kčs

————-

Zůstatek 0

V ý z b r o j a v ý s t r o j

15. února došel účet za opravu spojky auta od fy Jan Pfefer, autodílny Klatovy, na částku 3.298,50 Kčs.

Obruče auta byla opatřeny protektory za 9.000,- Kčs.

Na členské schůzi 20. dubna na základě přípisu OVNB Klatovy

usneseno vystavět zbojnici na pozemku Fr. Bouberleho. Výkup pozemku zajistí MNV. Karel Fůrbacher projedná výstavbu se stavitelem Chmelíkem z Janovic.

Na členské schůzi 26. září byli přítomní seznámeni s tím, že ONV Klatovy schválil opravu hasičské zbrojnice v akci „5 M“ s po- volením vyčerpat 21.000,- Kčs s podmínkou, že členové sboru odpracují na dobrovolných a neplacených brigádách tolik hodin, kolik hodin bude placených. Opravy byly částečně provedeny a vy- čerpáno z uvedené částky 18.759,40 Kčs.

Sbor objednal v prosinci u OHJ Klatovy sirénu středního typu za 2.700,- Kčs.

Sboru bylo přiděleno 9 pracovních obleků v ceně 8.000,- Kčs a 9 párů pracovních bot, které si členové sboru koupili.

P r e v e n c e

Na členské schůzi 26. ledna usneseno, že členu vykonávající- mu hasičskou hlídku u zábav pořadatelé zaplatí 40 Kčs.

4. dubna doručeno od Krajské hasičské jednoty Plzeň nařízení o preventivní požární ochraně.

C v i č e n í a š k o l e n í

V červnu vyhlášen SNB cvičný poplach. Na pomoc přijel sbor z Běšin a konalo se požární cvičení.

V doškolovacím samaritském kurzu v Klatovech 1 člen. Základ- ního samaritského kurzu pořádaného místní skupinou ČSČK se zúčastnili 2 členové.

P o ž á r y a z á s a h y

Sbor účinně zasáhl při lokalizaci požáru v Bradném.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Doručeny pozvánky na plesy:

– 28. ledna v Železné Rudě

– 4. února na Zejbiši, delegován Jan Fůrbacher

– 28. ledna na hasičském plese v Jesení za sbor byli Václav Matějka, Oldřich Košík, Ignác Koloros.

18. ledna tradiční hasičský ples v Čachrově. Vstupné 25 Kčs. Pozvánky roznesli Jan Fůrbacher, František Koloros, Josef Koloros, Stanislav Kliment, Sláva Král, Josef Majer, František Zahrádka. U pokladny Václav Nauš a Jan Gerl. Šatnu dle dohody měl ve svém krámku holič ve vlastní režii.

Na ples zaslali vstupné:

Jaroslav Brůha, ředitele měšťanky, Toužim 50,- Kčs

K. Kliment, Hamry 50,- Kčs.

Příjem 13.465,- Kčs

Vydání: – hudba 3.400,-

– sál,večeře pro hudbu 500,-

– pozvánky 200,-

– kolky, bloky, poštovné 125,-

– zemská dávka 461,60

– čepice 382,- 5.066,60 Kčs

─────────────────────────────

Čistý příjem 8.396,40 Kčs

1 9 5 1

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů 18, tj. 2 družstva.

S p o l k o v á č i n n o s t

Počínaje tímto rokem vstupuje v platnost reorganizace dobrovolného hasičstva, vyplývající ze zákona č. 62/1950 Sb. o ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami a z vládního

nařízení č. 135/1950 Sb, jakož i z dalších úředních vyhlášek.

Dosavadní sbor dobrovolných hasičů v Čachrově se bude nadále

nazývat „Místní jednota čs. svazu hasičstva“, jakožto spolek

nejen výkonných hasičů, nýbrž všech příznivců a zájemců o hasič-

skou práci. Výkonnou složkou místní jednoty bude „Požární sbor“.

Členské schůze 4 (17.1., 17.3., 25.5., 29.12.) a 1 ustavující schůze (valná hromada 31.3.).

Došlo 39 dopisů, odesláno 9 dopisů.

Na členské schůzi 17. ledna přečten oběžník Čs. svazu hasič- stva o reorganizaci hasičstva. Vytvořen „Požární sbor“, do něhož z dosavadních členů sboru bylo navrženo 17 a z ostatních občanů 7. Velitelem byl navržen František Huspek.

31. března zstavující schůze, pro níž sál vyzdobil František Huspek a pozvání zajistil Koloros za odměnu 109 Kčs. Schůze se zúčastnily složky Národní fronty, zástupce OHJ se nedostavil. Podle návrhu volební komise (Karel Fůrbacher, Václav Nauš, Stanislav Kliment, Alois Jonáš, J. Kupka) byli zvoleni:

předseda Jan Rendl

místopředseda Josef Kolář

jednatel Vladimír Kozák

pokladník Alois Jonáš

kulturní ref. a ref. pro odborné školení Václav Černý

samaritský referent Milan Moučka

Na okresní konferenci OHJ delegován velitel František Huspek. 25. května doručena sboru od ONV – vnitřní bezpečnost Klatovy změna stanov.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 14.048,- Kčs

– vydání 14.048,- Kčs

────────────

Zůstatek 0

17. března členská schůze vzala na vědomí rozhodnutí výboru předat vázané vklady sboru v částce 665,- Kčs na jedné vkladní knížce a 96,70 Kčs na druhé MNV, který vázané vklady převzal a převedl na šekový účet ministerstva financí č. 43.300 (vázané vklady lidové správy).

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Na členské schůzi 17. ledna rozhodnuto, aby čistý příjem

z plesu 4.430,- Kčs byl věnován na opravu hasičského auta, případně na zakoupení rezervního motoru. Byl zakoupen náhradní motor Hispano Suize od ČSAD n.p. Klatovy za 5.000,- Kčs. Auto s vadnou spojkou dáno do opravy.

Pokračuje se v opravách zbrojnice za řízení Františka Huspeka a Vladimír Kozáka. Dokončeny vnitřní opravy zbrojnice.

Zakoupená siréna instalována p. Denkem ze Strážova na čp. 37 (majitel domu František Bouberle).

Zakoupeny 2 díly hadice B a jako dar dostal sbor jednu proudnici s mlhovkou. Dále zakoupeny svíčky do auta a kompresor.

C v i č e n í a š k o l e n í

Dvě samostatná cvičení. Jedno okresní cvičení na Můstku za účasti 9 členů našeho sboru, které na místo cvičení dopravil sbor z Běšin, jelikož auto našeho sboru bylo nepojízdné.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

13. ledna se konal hasičský ples „U Chalupských“. Sál vyzdobili všichni členové, administrativní práce zajistil Vladimír Kozák. Hudbu sjednali František Huspek a Václav Nauš. U pokladny byl Oldřich Košík a Vladimír Kozák. Čistý příjem 4.430,- Kčs.

1 9 5 2

Č l e n s k á z á k l a d n a

Místní jednota má 23 členů, požární sbor 18, tj. 2 družstva.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členské schůze 2 (30.4., 22.12.), 1 řádná valná hromada (11.5.). Do 15. dubna došlo 9 dopisů, které byly ještě zapsány v jednacím protokole. Další došlá pošta byla vyřizována přímo velitelem.

Na řádné valné hromadě 11. května předložila návrhová komise (Karel Fůrbacher, Stanislav Kliment, Václav Černý) návrh na složení nového výboru, který byl jednohlasně schválen. Do nového výboru zvoleni:

předseda Jan Rendl

1. místopředseda Josef Kolář

2. místopředseda František Huspek (velitel PS)

jednatel Vladimír Kozák

pokladník Alois Jonáš

osvětový referent Václav Černý

samaritský referent Vladimír Kozák

revizoři účtů Oldřich Košík, Stanislav Kliment

Delegátem na okresní konferenci zvolen František Huspek. Účast na závodech zdatnosti v Nýrsku.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 7.457,40 Kčs

– vydání 3.967,40 Kčs

────────────

Zůstatek 3.490,– Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Na úpravě vodní nádrže a údržbě zbrojnice a vozidla odpraco-

vali členové 250 hodin.

V Kovodružstvu Strážov opraven blok stříkačky, avšak celkem

bezúspěšně.

Výzbroj ke stříkačce doplněna o 80 m B hadic se spojkami.

Výzbroj auta dopldněna o nabíječku a sněhové řetězy.

P r e v e n c e

Protipožární hlídky vykonávány od července do konce října.

C v i č e n í a š k o l e n í

3 požární cvičení, jedno účasti obvodového velitele.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

13. ledna se konal tradiční hasičský ples.

2 výchovné akce mezi školní mládeží.

Pořadatelská služba na cyklistických závodech vedených přes Klatovy.

1 9 5 3

S p o l k o v á č i n n o s t

V tomto roce pouze výroční schůze místní hasičské jednoty 25. ledna v hostinci Jednoty. Na ní kromě běžných záležitostí zástupce OHJ p. Škach kladně zhodnotil přednesenou zprávu

o činnnosti za rok 1952. Pak probral 6 bodů ministra vnitra Noska a zhodnotil jejich plnění. Diskuse zaměřena hlavně na možnosti plnění uvedených 6 bodů.

Volba nového výboru podle návrhu volební komise schváleného akčním výborem Národní fronty. Jednomyslně zvoleni:

předseda Jan Rendl

1. místopředseda František Huspek

2. místopředseda Josef Kolář

jednatel Vladimír Kozák

pokladník Alois Jonáš

organizační referent Karel Fůrbacher

ref. preventivní ochrany Jan Fůrbacher

ref. pro výcvik Josef Majer

kulturní a osvětový ref. Václav Černý

revizoři účtů Oldřich Košík, Stanislav

Kliment, Josef Koloros

členové výboru Cyril Krýsl, Jan Kupka,

Václav Matějka

Delegátem na okresní konferenci zvolen František Huspek.

C v i č e n í a š k o l e n í

Účast na okreskovém cvičení v Jesení.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

10. ledna hasičský ples.

1 9 5 4

S p o l k o v á č i n n o s t

Pro nepochopení většiny členstva byla činnost velmi slabá.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 2.177,- Kčs

– vydání 1.685,- Kčs

───────────

Zůstatek 492,- Kčs

P r e v e n c e

Promítnuty 2 filmy s protipožární tématikou.

Uspořádána přednáška pro školní mládež.

1 9 5 5

S p o l k o v á č i n n o s t

Pouze výroční schůze 2. ledna v hostinci Jednoty. Zástupce OV se nedostavil. Předseda Jan Rendl konstatoval, že činnost

v minulém roce byla velmi slabá. Následující diskuse byla ještě slabší.

Vzhledem k malému počtu přítomných členů (10) navrženo, aby byl opět zvolen výbor v dosavadním složení, což bylo schváleno. Delegátem na okresní konferenci zvolen František Huspek.

Od srpna předsedu Jana Rendla zastupoval místopředseda František Huspek.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 1.230,16 Kčs

– vydání 819,48 Kčs

─────────────

Zůstatek 410,68 Kčs

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Konal se hasičský ples. Z jeho výnosu věnovány finanční prostředky na zakoupení reflektoru pro divadlo.

1 9 5 6

S p o l k o v á č i n n o s t

2 výroční schůze (8.1., 31.12.).

Na výroční schůzi 8. ledna za OV přítomen Jakub Vítovec z Běšin. Při volbě jednohlasně zvoleni:

předseda František Bouberle

místopředseda Josef Kolář

jednatel Vladimír Kozák

pokladník Alois Jonáš

organizační ref. a kulturně

propagační referent Václav Černý

referent prevence František Huspek

Delegátem na okresní konferenci zvolen František Bouberle.

Na výroční schůzi 30. prosince zprávu o činnosti zhodnotil zástupce OV p. Křížek jako nedostačující. Výbor jednomyslně zvolen v tomto složení:

předseda František Bouberle

velitel Václav Nauš

jednatel Vladimír Kozák

pokladník Alois Jonáše (náhradník)

kulturně propagační referent Václav Černý

referent prevence František Huspek

náhradník Stanislav Kliment

revizoři účtů Karel Fůrbacher,

František Koloros.

Delegáty na okresní konferenci konanou 24. února 1957 byli zvoleni František Huspek a Václav Nauš.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 410,68 Kčs

– vydání 124,40 Kčs

──────────

Zůstatek 286,28 Kčs

P r e v e n c e

Organizována protipožární osvětová činnost.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Uspořádán jeden hasičský ples.

1 9 5 7

Č l e n s k á z á k l a d n a

Celkem 30 členů, z nichž sestavena 2 požární družstva. Pře- dány legitimace novým členům Bohuslavu Vaňkovi a Josefu Kolářovi. Požádáno o vystavení legitimací pro nové členy: Františka Zahrádku, Václava Janečka, Josefa Jůzu, Josefa Brůhu, Josefa Rohrbachera, Aloise Šmída, Karla Kříže, Karla Fůrbachera ml., Ferdinanda Zahrádku. O vstup do požárního sboru požádal Svatopluk Nauš, Čachrov čp. 53.

S p o l k o v á č i n n o s t

3 členské schůze (6.3., 5.6., 20.11.) a 1 výroční (30.11.). 24. února okresní konference, na níž byli za sbor František Huspek a Václav Nauš.

6. března na členské schůzi byla místní hasičská jednota sloučena s požárním sborem podle nařízení OV ČSPO Klatovy a Kraj- ského národního výboru. Tím vznikla v Čachrově jednotná organizace místní hasičské jednoty, která má za úkol sestavit požární družstvo (PD). Dosavadní funkcionáři místní hasičské jednoty zůstávají i nadále ve svých funkcích.

30. listopadu na výroční členské schůzi jednomyslně zvolen výbor ve složení:

předseda František Bouberle

velitel Bohuslav Vaněk

jednatel Vladimír Kozák

pokladník Alois Jonáš

organizační ref. a preventista František Huspek

kulturně propagační referent Josef Rohrbacher

a referent mládeže

revizoři účtů Václav Nauš, František

Koloros, Alois Šmíd

Na okresní konferenci za delegáta zvolen František Huspek. Rozhodnuto udělit Františku Huspekovi a Františku Kolorosovi čestné uznání za dlouholetou činnost ve sboru a navrhnout OV Klatovy, aby jmenované odměnil vyznamenáním za příkladnou práci. Současně budou jmenovaným odevzdány vkladní knížky s částkou po 100 Kčs.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 1.139,28 Kčs

– vydání 727,68 Kčs

────────────

Zůstatek 411,60 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Na členské schůzi 5. června zvolen František Bouberle hospodářem a skladníkem.

P r e v e n c e

Konány preventivní požární prohlídky.

Promítání odborných filmů s protipožární tématikou.

C v i č e n í a š k o l e n í

10 cvičení požárního družstva.

2. června na Javorné soutěž požárních družstev za účasti družstev z Běšin, Čachrova, Javorné a Radinov. Podle hodnocení na místě a celoroční spolkové práce se naše družstvo umístilo na 4. místě.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

9. února uspořádán hasičský ples.

1 9 5 8

S p o l k o v á č i n n o s t

Členské schůze 2 (7.1., 8.2.), výborových schůzí 5, výroční členská scjůze 1 (9.12.).

8. února na členské schůzi předána čestná uznání s vkladními knížkami Františku Huspekovi a Františku Kolorosovi.

3. května se v Čachrově v hostinci u Vaňků konala okrsková schůze okrsku Běšiny. Projednávala se soutěž, která se měla konat v Čachrově 2. června. Na ní se přihlásilo všech 8 požárních družstev okrsku Běšiny: Běšiny, Čachrov, Javorná, Jesení, Kozí, Neznašovy, Radinovy, Úloh. Připravit cvičiště měli podle pokynů okrskového velitele Jakuba Vítovce členové požárního družstva Čachrov. Soutěž se však nekonala.

Na výroční členské schůzi 9. prosince byli členy volební a návrhové komise Josef Kolář, Josef Hosnedl, Václav Nauš. Podle předneseného návrhu byly jednomyslně zvoleni:

předseda František Bouberle

velitel Bohuslav Vaněk

jednatel Josef Švec

pokladník Alois Šmíd

organizační ref. a preventista František Huspek

kulturně propagační referent Josef Rohrbacher

a referent mládeže

revizoři účtů Václav Nauš, František

Koloros.

Na okresní konferenci za delegáty zvoleni Josef Hosnedl a Václav Matějka.

Z p r á v a p o k l a d n í

Celkem – příjem 2.340,50 Kčs

– vydání 1.143,60 Kčs

────────────

Zůstatek 1.196,90 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Obsluhou nabíječky pověřen Bohuslav Vaněk. Za její použití bude do pokladny sboru vybíráno 5 Kčs za 6 V a 10 Kčs za 12 V. Odbornou firmou bylo opraveno zapalování stříkačky. Nepotřebný kompres0or odprodán škole za 2.000 Kčs.

P r e v e n c e

Vykonány 4 protipožární prohlídky.

Při tanečních zábavách účast jednoho člena v pracovním obleku, který obdrží 20 Kčs.

C v i č e n í a š k o l e n í

Konaly se 4 cvičení. Účast na cvičení na Javorné.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

1. února uspořádán hasičský ples, an němž vyhrávala dechová hudba ze sStrážova. Vstupenky zajistit Bohuslav Vaněk, pozvánky Josef Švec a plakáty Václav Černý, povolení Vladimír Kozák. U pokladny byli Alois Jonáš, František Huspek a Vladimír Kozák.

Celkem – příjem 2.393,00 Kčs

– vydání 1.953,16 Kčs

────────────

Zisk 439,84 Kčs

Sbor uspořádal pouťovou zábavu.

Sbor byl zastoupen svými členy na plesích:

– ve Chvalšovicích (10 zástupcům zaplaceno za vstupné 100 Kčs),

– V Běšinech,

– na Javorné.

1 9 5 9

Č l e n s k á z á k l a d n a

Bouberle František Hosnedl Josef

Brůha Josef Hosnedl Josef

Čuba Čeněk Huspek František

Fůrbacher Jan Janeček Václav

Fůrbacher Karel st. Jonáš Alois

Fůrbacher Karel ml. Jůza Josef

Gerl Jan Kliment Stanislav

Kolář Josef Nauš Václav

Koloros František Petrmichl Václav

Kollorus Josef Rohrbacher Josef

Kozák Vladimír Šmíd Alois

Krýsl Cyril Švec Josef

Kříž Karel Švůgr Karel

Matějka Václav Vaněk Bohuslav

Nauš Pavel Zahrádka František

Nauš Svatopluk Zahrádka Ferdinand

S p o l k o v á č i n n o s t

Členských schůzí 7 (20.1., 21.2., 9.4., 12.5., 16.6., 29.8., 10.10.), 1 výroční schůze (19.12.).

Aktivu v hotelu Central v Klatovech se zúčastnili František Bouberle, Josef Rohrbacher a František Huspek.

Sbor měl své zastoupení na 2 okrskových schůzích.

Na okresní konferenci delegováni Josef Hosnedl ml. a Josef Brůha.

Sbor se zúčastnil soutěží:

– v Kozí. Navrženo družstvo ve složení Čuba Čeněk, Bouberle František, Petrmichl Václav, Hosnedl Josef, Hosnedl Josef, Fůrbacher Jan, Huspek František, Švec Josef, Brůha Josef, Šmídl Alois, Vaněk Bohuslav, Nauš, Matějka. Zúčastnilo se 9 členů a družstvo se umístilo na 5. místě.

– ve Strážově.

Z p r á v a p o k l a d n í

K 20. lednu hotovost v pokladně 2.084,90 Kčs.

Pokladní hotovost z r. 1958 1.196,90 Kčs

příjem v r. 1959 6.459,55 Kčs

────────────

7.656,45 Kčs

vydání 5.655,33 Kčs

────────────

K 17. prosinci zůstatek 2.001,12 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

22. března se 5 členů zúčastnilo úklidu zbrojnice. Ve zbrojnici jsou umístěny 3 větší a 2 menší hasící přístroje (mini-

maxy). Postaven stožár na hadice (vydání: lano 244,02 Kčs,

2 kladky 6 Kčs). JZD Hořákov odkoupilo 60 m nepotřebných hadic za

150 Kčs.

P r e v e n c e

Konány protipožární prohlídky.

26. prosince měl službu Josef Rohrbacher, 31. prosince Josef

Švec.

C v i č e n í a š k o l e n í

Poplachová cvičení vyhlášené okrskovým velitelem. Josef

Hosnedl na kurzu zbrojmistrů v Bílých Poličanech.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Uspořádán hasičský ples.

Příjem – za čepice 197,- Kčs

– za čokoládu 367,- Kčs

– za tombolu atd. 200,- Kčs 2.421,35 Kčs

Vydání – poplatek MNV 128,- Kčs

– sál 120,- Kčs

– hudba 850,- Kčs

– tombola atd. 432,65 Kčs 1.530,65 Kčs

────────────

Zůstatek 890,70 Kčs

Zástupci sboru se zúčastnili plesu na Javorné a v Kozí.

Uspořádána taneční pouťová zábava: u pokladny Alois Šmíd, Alois Jonáš, Václav Nauš, Josef Švec. Službu měl Čeněk Čuba. Sál uklidil před a po zábavě Čeněk Čuba za odměnu 60 Kčs.

Příjem 1.560,– Kčs

Vydání 1.226,80 Kčs

────────────

Zůstatek 333,20 Kčs

Uspořádána byla ještě jedna taneční pouťová zábava, u po- kladny odpoledne Alois Šmíd, František Huspek, Josef Hosnedl, večer Josef Švec, František Bouberle. Požární službu držel Čeněk Čuba za odměnu 15 Kčs.

Příjem 2.017,- Kčs

Vydání – služba 15,- Kčs

– hudba 750,- Kčs

– občerstvení hudbě 148,- Kčs

– sál 60,- Kčs 987,- Kčs

───────────────────────────

Zůstatek 1.030,- Kčs

1 9 6 0

Č l e n s k á z á k l a d n a

Za člena přijat Josef Čuba, legetimace mu byla předána na členské schůze 28. června.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členských schůzí 6 (10.2., 23.2., 3.6., 15.6., 28.6., 13.8.), 1 schůze výborová (12.11.) a 1 výroční (12.11.).

Účast na okrskové schůzi v Běšinech.

23. února na členské schůzi zvolen výbor oslav 70. výročí založení sboru ve složení Josef Švec, František Bouberle, Josef Koloros, Bohuslav Vaněk, Karel Fůrbacher, Václav Nauš, František Huspek. Výbor vypracuje program. Organizátorem oslavy je Josef Švec.

V červnu oslava 70 let výročí založení sboru. Při této příležitosti uspořádáno okrskové cvičení, ukázka cvičení s ruční stříkačkou z r. 1892 a s motorizovanou stříkačkou. Ve 13 hodin vítání hostí na hřišti u Rendlů, pak odchod ke zbrojnici průvodem

s hudbou, kde oslavy zahájil předseda František Bouberle. Po něm následoval předseda MNV Václav Nauš se svým projevem a pak zdravice zástupce OV ČSPO Klatovy. Soutěže požárních družstev okrsku Běšiny a Čachrov se zúčastnily sbory z Běšin, Březí, Čachrova, Chvalšovic, Javorné, Jesení, Kozí, Neznašov, Radinov a Úloha. Ukázku výboje – útok dvou sborů na hořící objekt před- vedly sbory z Nemilkova a Vítně.

Po ukončení oslavy byla uspořádána taneční zábava s estrádou. Na ní vyhrávala dechovka ČSPO Přestanice.

Na vstupu vybráno – odpoledne 1.584,- Kčs

– večer 1.580,- Kčs

────────────

– hrubý příjem 3.164,- Kčs

– vydání 1.836,29 Kčs

────────────

– zůstatek 1.327,71 Kčs

Na členské schůzi 28. června rozloučení s velitelem Bohuslavem Vaňkem. Novým velitelem zvolen Pavel Nauš, zástupcem Karel Kříž.

12. listopadu výroční schůze se zúčastnil za OV SPO K.Křížek, který přítomné seznámil s novou organizací: Čachrov je okrsek č. 47 obvod 6, obvodním velitelem je Vávra, instruktorem Faltýn, okrskovým velitelem Šproch, instruktorem Josef Švec.

Po volbě nového výboru se konala výborová schůze, na níž byli do jednotlivých funkcí zvoleni:

předseda František Bouberle

velitel Pavel Nauš

pokladník a též 1. strojník Alois Šmíd

preventista František Huspek

kulturní a organizační ref. Josef Rohrbacher

referent pro mládež Josef Hosnedl ml.

materiálně technický ref. Josef Hosnedl st.

revizoři účtu Josef Brůha, František

Koloros, Václav Nauš

Na výroční schůzi delegátem na okresní konferenci v Kla- tovech zvolen Pavel Nauš, náhradníkem Karel Kříž.

Z p r á v a p o k l a d n í

K 10. únoru v pokladně 2.885,96 Kčs

K 12. listopadu v pokladně 2.635,79 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Objednány vysoké gumové holinky, košile a kravaty. Na členské schůzi 13. srpna rozhodnuto, že ve zbrojnici bude k zásahu připravena kompletní výstroj pro družstvo. Provedena inventarizace výstroje jak u členů, tak ve zbrojnici, kde byla zjištěna ztráta některých předmětů. Auto Hispano vyřazeno, vyvezeno ze zbrojnice a uskladněno ve stodole u Krouparů, bylo předáno Sběrným surovinám. Zbrojnice shledána ve špatném stavu.

P r e v e n c e

Na šibřinkách měl službu Čeněk Čuba.

Zajištěny preventivní prohlídky.

Ve škole zorganizována přednáška člena OV ČSPO z Klatov o příčinách požárů převážně se zaměřením na požáry způsobené dětmi.

Ve škole vytvořeny žákovské hlídky požární ochrany. Pro- mítnuto několik odborných filmů s požární tématikou.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

30. ledna uspořádán ples. V tomtole dort, salám, láhev vína (zajistil Vaně). Službu mají František Huspek. U pokladny je Alois Šmíd a Josef Švec.

Příjem 2.710,00 Kčs

Vydání 1.605,06 Kčs

────────────

Zůstatek 1.104,94 Kčs

Členové sboru se zúčastnili plesu hasičského sboru na Javorné. V červnu v rámci oslav 70. výročí taneční zábava (viz výše).

1 9 6 1

Č l e n s k á z á k l a d n a

Hasičský sbor má celkem 33 členů. Odhlášen Ferdinand Zahrádka (odstěhoval se).

S p o l k o v á č i n n o s t

Členské schůze 3 (28.1., 17.2., 15.7.), 2 výborové (6.11., 18.11.) a 1 výroční schůze (18.11.).

Na členské schůzi 17. února podal zprávu o okresní konferenci velitel Pavel Nauš, na níž se největší důraz kladl na prevenci. Náš sbor se zúčastnil oslavy 50 let trvání sboru ve Chvalšovicích, zde se náš sbor v soutěži umístil jako druhý.

Na výborové schůzi 18. listopadu zvoleni do výboru na další období:

předseda František Bouberle

velitel Pavel Nauš

jednatel Josef Švec

pokladník Alois Šmíd

organizační a kulturní ref. Josef Rohrbacher

preventista František Huspek

materiálně technický ref. Josef Hosnedl st.

referent mládeže Josef Hosnedl ml.

revizoři účtu Václav Nauš, Josef

Koloros, Josef Brůha

Z p r á v a p o k l a d n í

K 18. listopadu – příjem 2.292,00 Kčs

– vydání 1.960,65 Kčs

────────────

331,35 Kčs

V zápise uveden zůstatek 1.977,14 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Na členské schůzi 17. července určeny hlídky:

– č. 1 – Josef Toman, Jan Fůrbacher, Karel Koubek, Karel Šedlbauer, Alois Jonáš

– č. 2 – František Janda, Jan Rendl, Vojtěch Chalupský, Cyril

Soušek, František Koloros.

C v i č e n í a š k o l e n í

Na členské schůzi 28. ledna seznámil velitel Pavel Nauš členy s cvičebním řádem podle stanov.

Účast na soutěžním cvičení ve Chvalšovicích, kde naše družstvo bylo druhé.

Konalo se 1 noční cvičení.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V únoru uspořádán hasičský ples. Hrála hudba ČSPO Přestanice. Pozvánky a plakáty zajistil Josef Švec, u pokladny byl Alois Šmíd, Josef Švec a Pavel Nauš. Na plese tombola (dort, 2 lahve vína, 2 bomboniéry).

Příjem 2.271,00 Kčs

Vydání (hudba 1.130,-) 1.861,60 Kčs

────────────

Zůstatek 409,40 Kčs

1 9 6 2

Č l e n s k á z á k l a d n a

Do evidence zapsán Karel Koloros, který se z Hamrů přestěho- val do Čachrova.

Odhlášen Josef Rohrbacher (odstěhoval se), Alois Jonáš požá- dal o vypsání.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členská schůze 1 (6.2.), 3 schůze výborové (5.1., 5.6.., 10.11.) a 1 výroční schůze (10.11.).

Na členské schůzi 6. února předseda František Bouberle seznámil členy s jednáním okresní konference ČSPO v Rabí, které se zúčastnil. Samaritánem zvolen Karel Kříž. Odhlasován příspě- vek v částce 200 Kčs na zakoupení televizoru pionýrům do školy.

Na výroční schůzi 10. listopadu požádala místní hasičská jednota ČSPO ve Březí o sloučení s místní hasičskou jednotou ČSPO

Čachrov v jednu se sídlem v Čachrově z důvodu malého počtu členů.

Sloučení bylo odloženo na pozdější dobu.

Na této výroční schůzi zvolen delegátem na okresní konferenci František Huspek, náhradníkem František Bouberle. Do volební komise zvoleni Václav Nauš, Josef Denk ml., Karel Švůgr. Navržení členové do výboru byli zvoleni.

Na výborové schůzi 10. listopadu, konané po výroční schůzi, byli do jednotlivých funkcí zvoleni:

předseda František Bouberle

velitel Pavel Nauš

jednatel Josef Švec

pokladník Alois Šmíd

organizacení ref. Karel Beneš

preventista František Huspek

materiálně technický ref. Josef Hosnedl st.

kulturně propagační ref. Josef Hosnedl ml.

a referent mládeže

revizoři účtu Václav Nauš, Václav Boháč

Josef Brůha

velitel PS ve Březí Miroslav Vítovec

Z p r á v a p o k l a d n í

K 10. listopadu 1.471,66 Kčs.

P r e v e n c e

Na členské schůzi 6. února okrskový zmocněnec VB František Holý poukázal na různé zásady pro preventivní prohlídky. Zajištěny preventivní prohlídky.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

1 díl hadice B 75 obdržel sbor od JZD. Zakoupeny 2 díly hadice B 75, spojky na hadice C 50 a B 75, věšák na opasky, ložiska pro stříkačku, sada klíčů ke stříkačce (390 Kčs).

František Huspek opravil stojan na hadice.

C v i č e n í a š k o l e n í

3 cvičení s hadicemi, 2 cvičení bez hadic s obsluhou stříka- čky. Školení členů se zacházením s hasicími přístroji (tetra- chlorový, vodní, pěnový).

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

20. ledna uspořádán hasičský ples. Hudba ČSPO Přestanice. Tombola – dort, láhev vína, 50 ks cigaret, 2 bonboniéry. U pokladny Alois Šmíd, Josef Švec, Josef Hosnedl st., služba – Čeněk Čuba.

Příjem: 3.017,00 Kčs

Vydání: pozvánky 95,60 Kčs

lampióny 25,– Kčs

vstupenky 3,– Kčs

zaslané pozvánky 1,40 Kčs

úklid 60,– Kčs

sál 150,– Kčs

hudba 1.250,– Kčs

večeře pro hudbu 159,50 Kčs

bonboniéra 37,40 Kčs

bonboniéra 28,– Kčs

cigarety a víno 40,40 Kčs

celofán 3,10 Kčs

příprava pro dort 25,– Kčs

autorský poplatek 49,68 Kčs

různé 7,80 Kčs 1.935,88 Kčs

──────────────────────────────

Čistý příjem 1.081,12 Kčs

1 9 6 3

Č l e n s k á z á k l a d n a

Místní jednota má 31 členů.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členská schůze 1 (2.3.), 3 schůze výborové (5.1., 14.8., 30.11.), 1 schůze výroční (30.11.).

Na okresní konferenci OV nebylo sloučení MJ ČSPO Březí a MJ ČSPO Čachrov doporučeno.

Na Výroční schůzi 30. listopadu za delegáta na okresní konferenci zvolen Josef Hosnedl ml., náhradníkem Karel Švůgr.

Na výborové schůzi po skončení výroční schůze schváleni do funkcí:

předseda Josef Koloros

místopředseda Karel Kollroos

velitel Pavel Nauš

jednatel Josef Hosnedl ml.

pokladník Alois Šmíd

preventista František Huspek

materiálně technický ref. Josef Hosnedl st.

Z p r á v a p o k l a d n í

Pokladní hotovost k 2. březnu 2.169,88 Kčs

Pokladní hotovost k 30. listopadu 2.090,30 Kčs

Příjem 3.893,70 Kčs

Vydání 2.728,46 Kčs

────────────

Zůstatek 1.165,24 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Zakoupena lékárnička s léky a předána samaritánu Karlu Křížovi. Na opravu zbrojnice obstaráno vápno, písek, lepenka,

asfalt. 2 ks oken. Do konce roku z rozpočtu MNV uvolněno 4.000

korun, které však nemůžeme do konce roku vyčerpat. Přesto zakoupeno z tohoto obnosu 2000 ks cihel, 10 q cementu, 20 m okapových rour, 0,5 m prken a dveře.

P r e v e n c e

V dubnu preventivní prohlídky.

C v i č e n í a š k o l e n í

Poplachového cvičení u Rajského mlýna se zúčastnilo 6 členů, na místo se dostavili jako první. Při cvičení jedna hadice B 75 praskla.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

10. února uspořádán hasičský ples. Tombola (dort, láhev vína, 2 balíčky cigaret, salám, 3 bonboniéry). Plakáty nakreslil Josef Švec. U pokladny Alois Šmíd, Pavel Nauš, Josef Hosnedl st. Služba František Huspek.

Příjem – vstupné 1.412,– Kčs

– tombola 800,– Kčs

– volenka 600,– Kčs

────────────

3.112,– Kčs

Vydání – hudba 1.150,– Kčs

– 3 bonboniéry 30,– Kčs

– různé 1.052,36 Kčs 2.232,36 Kčs

─────────────────────────────

Výnos 879,64 Kčs

1 9 6 4

Č l e n s k á z á k l a d n a

Přijati noví členové: Václav Zahrádka z Čachrova, Karel Matějka z Čachrova čp. 2, Josef Rendl.

Účast sboru na pohřbu Jana Gerla z Čachrova.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členských schůzí 6 (11.1., 15.2., 27.3., 25.4., 19.9., 17.10.), 1 výroční schůze (12.12.).

Na členské schůzi 15. února předseda s pokladníkem vydali kromě příspěvkových známek i jubilejní známky 100 let ČSPO.

Celé naše družstvo se zúčastnilo slavnosti v Běšinech.

Na výroční schůzi 12. prosince při volbě funkcionářů schváleno složení dosavadního výboru s výjimkou, že budou 2 místo- předsedové. Delegátem na okresní konferenci zvolen Karel Švůgr.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Od 1. května se opravuje zbrojnice, stříkačka a ostatní

materiál uskladněny v garáži p. Kříže. Za přidělené peníze od MNV zakoupeny 2 díly hadic C.

P r e v e n c e

Preventivní prohlídky zajistil Pavel Nauš.

C v i č e n í a š k o l e n í

Do 15. června se zorganizuje námětové cvičení za účasti družstev požárníků z Čachrova, Březí a Jesení.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

25. ledna uspořádán hasičský ples. Na ples pozváni osobně občané z Čachrova, Jesení, Bradného, Březí, Pozorky a Zahrádky, z ostatních obcíé poštou. 300 ks vstupenek zajistil Josef Hosnedl ml. Tombola (dort, tlačenka, láhev vína, 3 bonboniéry, cigarety). Čokoládová dámská volenka.

U pokladny Alois Šmíd, Pavel Nauš, Kolloross. Pořadatelská služba Josef Hosnedl a Josef Švec. Šatna v holičství.

Příjem 3.423,85 Kčs

Vydání 2.230,75 Kčs

────────────

Výnos 1.193,10 Kčs

Náš sbor se zúčastnil organizování „masopustního úterý.

30. dubna se stavěla májka za účasti všech členů.

27. září uspořádána pouťová zábava, na níž vyhrávala hudba p.Smolíka z Klatov. U pokladny Josef Kollross, Pavel Nauš a Josef

Hosnedl.

Příjem 1.777,– Kčs Vydání 1.209,08 Kčs

────────────

Výnos 567,92 Kčs

P o l i t i c k é u d á l o s t i

Na členské schůzi 27. března navrženi do národního výboru za kandidáty členové ČSPO František Zahrádka, František Huspek a Josef Švec.

Z p r á v y v t i s k u

17. října v Novém Klatovsku článek „Píce v plamenech“,

v němž se kromě jiného píše:

„Ve čtvrtek 1. října došlo na půdním prostoru nově budova-

ného kravína v Jesení, který patří Státnímu statku v Lubech, ke

kritickým teplotám ve skládce slámy. Také v tomto případě nebyl správný postoj odpovědných pracovníků k zajištění požární ochra- ny. Každý zemědělec dnes již ví, že se může nedostatečně suchá píce nebo stelivo samovznítit. Toto muselo být také známo funkcionářům na farmě v Javorné. Přesto však skladovali nad kravínem slámu, která byla vlhká. Před požárem stáje, která ještě není dokončena, ji zachránili brigádníci, kteří museli 2 – 3 vagóny slámy z půdního prostoru vyházet.“

1 9 6 5

S p o l k o v á č i n n o s t

Členské schůze 3 (6.2., 17.4., 30.10.), 1 schůze výborová (14.11.) a 1 schůze výroční (14.11.).

Na výroční schůzi 14. listopadu usneseno, aby výbor zůstal v dřívějším složení. Z OV SPO Průcha referoval o okrskovém cvičení.

Z p r á v a p o k l a d n í

K 17. dubnu pokladní hotovost 3.538,25 Kčs.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Z příspěvku MNV na rok 1963 zakoupen elektroinstalační ma- teriál. Elektroinstalaci udělal Karel Koloros.

Urgováno vrácení ruční stříkačky, která byla zapůjčena místní jednotě ČSPO Kozí na oslavy 45 let jejího trvání.

Pokračuje oprava zbrojnice.

P r e v e n c e

Školení občanů o požární ochraně.

Preventivní prohlídky za účasti Františka Huspeka, Pavla Nauše. Františka Kolorose, Karla Kolorose, Karla Švůgra, Hosnedla a Kalisty.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V únoru uspořádán hasičský ples v sále u Prunerů. Vstupné

7 Kčs. Tombola (tlačenka, láhev vína, pantoflíčky, pomeranče, dort). Čepice se prodávaly po 3 Kčs. U pokladny Alois Šmíd, Pavel Nauš, Josef Brůha. Plakáty zajistil Josef Švec. Šatna byla u Malotínů.

Příjem 2.144,– Kčs

Vydání 1.630,64 Kčs

────────────

Výnos 513,36 Kčs

1 9 6 6

Č l e n s k á z á k l a d n a

Místní jednota ČSPO má 32 členů. Za členy přijati Václav Zahrádka a Petr Zahrádka, oba ze Zahrádky. Odhlášen Karel Kříž (odstěhoval se do Běšin).

S p o l k o v á č i n n o s t

Výborové schůze 2 (19.4., 26.12.), 1 schůze výroční (26.12.).

Na výborové schůzi 19. dubna pověření 2 členové Alois Šmíd a Josef Koloros oprávněním vybírat peněžní částky místní jednoty u státní banky v Klatovech z běžného účtu č. 60619.

Na výroční schůzi 26. prosince podle návrhu zvolené návrhové komise zůstal výbor ve starém složení.

Z p r á v a p o k l a d n í

K 26. prosinci – na běžném účtě 2.380,20 Kčs

– v pokladně 851,93 Kčs

────────────

– celkem 3.232,13 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Na výborové schůzi 19. dubna schváleno, aby oprava zbrojnice byla zadána zedníkům pracujícím právě na Jednotě u Prunerů za 1700 Kčs.

Znovu se upomíná vrácení ruční stříkačky zapůjčené místní jednotě ČSPO v Kozí.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

5. února uspořádán hasičský ples:

– příjem 2.761,– Kčs

– vydání 1.775,68 Kčs

────────────

– výnos 985,32 Kčs

2. října uspořádána pouťová zábava:

– příjem 2.385,50 Kčs – vydání 1.576,54 Kčs

────────────

– výnos 808,96 Kčs

31. prosince uspoořádána taneční zábava s čokoládovou vo- lenkou (100 ks). Vstupné 7 Kčs. U pokladny Pavel Nauš, Alois Šmíd, Koloros, Josef Hosnedl ml. Hudbě vyplaceno 1500 Kčs.

Místní jednota ČSPO ve Březí uspořádala svůj ples v Čachrově.

1 9 6 7

S p o l k o v á č i n n o st

V tomto roce se konala pouze výroční členská schůze 25. listopadu za účasti členů požárního sboru z Jesení. Výbor zůstal v dosavadním složení, pouze za Aloise Šmída, pokladníka a strojníka, zvolen Karel Koloros z Čachrova. Delegátem na okresní konferenci byl zvolen jednatel Josef Hosnedl z čp. 49.

V diskusi vystoupil okrskový velitel Rendl a informoval o hodnostním značení požárníků.

Z p r á v a p o k l a d n í

Pokladní hotovost předána v částce 209,75 Kčs.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

27. listopadu inventura materiálu.

C v i č e n í a š k o l e n í

3. prosince školení strojníků.

1 9 6 8

S p o l k o v á č i n n o s t

Na výborové schůzi 13. ledna jako kandidát do MNV za místní jednotu ČSPO navržen Josef Hosnedl, Čachrov čp. 49.

Z p r á v a p o k l a d n í

K 31. prosinci u státní spořitelny na běžném účtě 4.111,20 korun.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Již potřetí upomínáno navrácení ruční stříkačky zapůjčené do Kozí.

C v i č e n í a š k o l e n í

Účast na požárním cvičení na Javorné. Cvičný poplach v Čachrově.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

27. ledna uspořádán hasičský ples. U pokladny Koloros, Hosnedl ml. Čistý výtěžel 654,30 Kčs.

V Čachrově uspořádala ples základní organizace SPO Březí.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

21. srpna vstoupila vojska Varšavské smlouvy na naše území. Údajným důvodem bylo zamezení uvolnění politických poměrů. Ve- řejnost sledovala události s velkým zájmem a rozvahou. Sovětské kolony Čachrovem pouze projížděly, jejich nejbližšími stanovišti byly pod Telečkem a u Kozí.

1 9 6 9

Č l e n s k á z á k l a d n a

Přijati za členy – činné – Stanislav Kolář z Čachrov čp. 35,

– přispívající – Karel Valdman, Zahrádka 4

– Josef Hosnedl st., Čachrov

čp. 49 (přeřazen z členů

činných).

S p o l k o v á č i n n o s t

Členská schůze 1 (5.6.), 2 výroční schůze (26.1., 27.12.). Výbor zůstal v dosavadním složení.

6. června přenesen čestný prapor požárního sboru z MNV Čachrov k Josefu Hosnedlovi, Čachrov čp. 49.

Členové sboru se zúčastnili:

– slavnosti Božího Těla, na níž byli přítomni i členové sborů z Chvalšovic a Jesení,

– slavnosti v Kozí a v Chotěšově.

Na výroční schůzi 27. prosince usneseno, aby výbor zůstal v dosavadním složení. Na okresní konferenci byl delegátem zvolen Václav Hinz, Čachrov čp. 45.

Z p r á v a p o k l a d n í

K 27. prosinci – na hotovosti 1.551,46 Kčs

– na běžném účtě 787,10 Kčs

────────────

– celkem 2.338,56 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Zakoupeny 4 nové stejnokroje za 3.324,10 Kčs.

P o ž á r y a z á s a h y

Likvidace požáru Jednoty v Čachrově zasažené bleskem.

Na podzim účast na likvidaci požáru lesa v Úlohu poblíž nemilkovského nádraží.

S p o l k o v á č i n n o s t

1. února uspořádán hasičský ples. Pořadatelé Václav Hinz a Josef Koloros, u pokladny Koloros, Pavel Nauš a Josef Hosnedl ml., v šatně Čeněk Čuba.

1 9 7 0

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů 37. Na výroční schůzi 13. prosince přijati noví členové: Jaroslav Ježek ze Březí, Libor Loužek z Plzně a Václav Kolář z Pozorky.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členské schůze 2 (15.1., 18.4.), 1 schůze výroční (13.12.). 30. června bylo založeno požární družstvo žáků. Vedoucím družstva se stal Václav Hinz. velitelem Libor Loužek, strojníkem Josef Hosnedl ml. z Čachrova čp. 49. Členové:

1. Pavel Nauš, Čachrov 48 nar. 13. 2. 1957

2. Josef Nauš, Čachrov 48 nar. 27. 1. 1959

3. Bohumír Hasenôhrl, Čachrov 3 nar. 19.10. 1958

4. Vladimír Kozák, Čachrov 10 nar. 8. 9. 1955

5. Libor Loužek, Čachrov 50 nar. 31. 5. 1955

6. Václav Kolář, Pozorka 10 nar. 9. 8. 1955

7. Stanislav Kolář, Čachrov 35 nar. 27. 2. 1959

8. Petr Petrmichl, Čachrov 3 nar. 13. 6. 1958

9. Josef Brůha, Čachrov 34 nar. 13. 9. 1962

5

10. Jiří Hosnedl, Čachrov 13 nar. 28. 2. 1962

11. Josef Hosnedl, Čachrov 13 nar. 15. 2. 1957

12. Václav Matějka, Čachrov 20 nar. 26. 1. 1958

Žákům byly zakoupeny opasky a čepice, což vzbudilo opravdový zájem a chuť do práce. Projevilo se to již na požární soutěži na Opálce 5. července, kde se družstvo umístilo jako první, přestože tato soutěž byla jejich soutěží první. Obdrželi pěkný pohár.

12. července se konala v Čachrově u příležitosti 80. výročí založení požárního sboru v Čachrově. Slavnosti se zúčastnilo 9 soutěžících požárních sborů: Běšiny, Čachrov, Hojsova Stráž, Chvalšovice, Javorná, Jesení, Úloh, Víteň, Železná Ruda. Kromě toho 3 požární družstva žáků: Čachrov, Opálka, Strážov. Jako hosté se zúčastnili požárníci z Kozí.

Za okresní výbor byli přítomni: br. Žitný, předseda okresního výboru Svazu požární ochrany, br. Přibyl, náčelník vý- cvikového štábu, br. Vávra, velitel obvodu Klatovy.

Hosté byli přivítáni před požární zbrojnicí. Ve 14.30 hodin nastoupily požární sbory do průvodu, v němž bylo toto pořadí: hudba, prapor požárního sboru Čachrov, krojované ženy z Čachrova, žáci, další požárníci. Průvod prošel obcí až na cvičiště pod Čachrovem u řeky (u elektrárny). Po státních hymnách přivítal všechny pžítomné předseda požárního sboru Čachrov br. Koloros. Potom byla předána čestná uznání místního požárního sboru zasloužilým členům místního požárního sboru: Františku Huspekovi, Janu Fůrbacherovi, Čeňku Čubovi, Josefu Švecovi, Janu Rendlovi. Předseda okresního výboru br. Žitný pak požádal požární sbory o ukázněný průběh oslav a začaly požární soutěže – nejprve žáků a potom mužů. V žácích bylo umístění: 1. Strážov, 2. Čachrov,

3. Opálka. V mužích zvítězilo družstvo Železné Rudy.

Požární soutěže uzavřeli požárníci z Chvalšovic poplachovým cvičením se starou ruční stříkačkou.

K 80-letému trvání sboru bylo čachrovským požárníkům předáno čestné uznání od ústředního výboru SPO.

Při oslavách a při večerní taneční zábavě vyhrávala dechová hudba p. Šafránka.

Při oslavách – vydání 5.521,- Kčs

– příjem 5.262,- Kčs

───────────

– doplaceno 259,- Kčs

Na výroční schůzi 13. prosince na závěr přednesl Evald Staněk z Javorné nález okresního výboru, který kladně hodnotil celoroční práci čachrovských požárníků.

29. prosince uzavřena dohoda o kolektivním členství místního JZD Sněženka se sídlem v Čachrově v Českém svazu požární ochrany za finanční podpory místní organizace ČSPO v Čachrově v částce 500 Kčs ročně. Pro styk s požárním sborem za JZD ustanoven Karel Fůrbacher, za sbor Josef Hosnedl ml, Čachrov 49.

Z p r á v a p o k l a d n í

K 13. prosinci má sbor hotovost ve výši 2.967,50 Kčs.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Na členské schůzi 15. ledna projednáno přidělení nákladního auta T-805. Členové se na převzetí auta usnesli proti předsedovi Kolorosovi, který s převzetím nesouhlasil. K vojenskému útvaru 2705 Žatec dopravil osobním autem St. Kolář Josefa Hosnedla ml.

a Václava Hinze, kteří byli pověřeni k převzetí auta.

27. dubna umístěno vozidlo T-805 ve zbrojnici. Auto bylo předěláno na požární.

Na členské schůzi 18. dubna projednávána výstavba požární zbrojnice podle pokynů okresní požární inspekce, která plánuje výstavbu v letech 1970 – 1975 na 60.000 Kčs v akci „Z“. Členové se usnesli, že se akce uskuteční v r. 1971.

Žákům žákovského družstva zakoupeny čepice a opasky.

Koncem roku přidělena sboru nová stříkačka PPS-12 s příslu- šenstvím. Původní stříkačka Škoda 12 z roku 1932, která je ve velmi dobrém stavu, přidělena požárnímu sboru Jesení.

C v i č e n í a š k o l e n í

Preventista František Huspek se zúčastnil školení preventistů v Klatovech.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

31. ledna uspořádán hasičský ples. Pozvánky roznesli Pavel Nauš, Josef Hosnedl z čp. 13, Josef Hosnedl z čp. 49, K. Matějka, Stanislav Kolář, Josef Brůha, František Bouberle, Václav Hinz. U pokladny K. Koloros, Pavel Nauš, Stanislav Kolář. Šatna Čeněk Čuba. Tombola J. Koloros, Josef Hosnedl z čp. 49. Čistý výtěžek 2.052,60 Kčs.

24. ledna uspořádala ples v Čachrově základní organizace SPO Jesení.

4. října náš sbor uspořádal pouťovou svatováclavskou taneční zábavu:

– příjem 1.780,– Kčs

– vydání 1.295,90 Kčs

────────────

– výnos 484,10 Kčs

31. prosince náš sbor uspořádal silvestrovskou zábavu.

1 9 7 1

S p o l k o v á č i n n o s t

Členská schůze 20. srpna.

V tomto roce se stal velitelem Stanislav Kolář st.

Účast na slavnosti v Dešenicích, kde se mladí požárníci umístili při soutěži na 1. místě.

Z p r á v a p o k l a d n í

– pokladní hotovost 7.155,– Kčs

– na účtě ve spořitelně 787,10 Kčs

────────────

– celkem 7.942,10 Kčs

P r e v e n c e

Vzhledem k velkému suchu zvýšena prevence v době žní. Mladí požárníci preventivně prohlédli za účasti okrskového preventisty Františka Huspeka a bezpečnostního technika Františka Kolorose objekty JZD.

C v i č e n í a š k o l e n í

22. srpna odpoledne se členové seznámili s obsluhou stříkačky PPS-12, aby v případě nepřítomnosti strojníka se mohla

stříkačka použít.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Základní organizace SPO Čachrov uspořádala požárnický ples, ZO SPO Jesení svatováclavskou zábavu v Čachrově.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

Na členské schůzi 20. srpna projednán návrh kandidáta za ČSPO pro volby do MNV: navrženi Josef Hosnedl ml, Čachrov čp. 49 a Petr Zahrádka, Zahrádka čp. 3.

R ů z n é

Mladým požárníkům bylo umožněno pod vedením Václava Hinze týdenní stanování u Červeného mlýna za Nalžovskými Horami a uspo- řádán pro ně celodenní výlet Šumavou.

Družstvo mladých požádníků vstoupilo též do celostátní soutěže hasičské mládeže. Sebralo 50 q starého železa.

1 9 7 2

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 38 členů a 5 členů dorostenců, tedy celkem 43. Noví členové: Josef Novák ze Březí (byl členem ve Březí), Vladimír Kozák ml., Josef Kulička, Karel Běloch, Josef Hosnedl ml., Čachrov čp. 13, František Mates, Miloslav Bernášek.

Zemřel Jan Rendl z Čachrov čp. 52 a Evžen Vařejka z Jesení.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členské schůze 3 (8.1., 8.4., 8.12.), 2 schůze výroční (23.1., 26.12.). Na členské schůzi 8.ledna projednání návrhu na sloučení požárních sborů Jesení a Březí s Čachrovem přeloženo na výroční schůzi. Na výroční členské schůzi 23. ledna přednesl okrskový velitel návrh na sloučení požárních sborů Čachrova, Jesení a Březí. Předseda Koloros rozebral situaci, která by sloučením vznikla, a tak sloučení zatím nebylo schváleno. Návrhová komise ve složení Václav Nauš, František Huspek, Stanislav Kolář, Josef Hosnedl z čp. 49, Václav Matějka přednesla návrh na složení výboru, který byl jednohlasně schválen na roky 1972 – 1973 ve složení:

předseda Josef Koloros, Čachrov 16

místopředseda Stanislav Kolář, Čachrov 35

velitel Pavel Nauš, Čachrov 48

jednatel Josef Hosnedl ml., Čachrov 49

hospodář Karel Koloros, Čachrov 2

referent pro masově Václav Kolář, Pozorka 10

vých. práci

referent prevence František Huspek, Čachrov 35

materiálně tech. referent Josef Hosnedl st., Čachrov 13

referent CO Josef Hosnedl st., Čachrov 49

referent mládeže Václav Hinz, Čachrov 45

členové výboru Václav Matějka, Čachrov 20

Jan Fůrbacher, Čachrov 32

revizoři účtu Josef Brůha, Čachrov 34

Václav Nauš, Čachrov 53

Na okresní konferenci delegátem zvolen Stanislav Kolář. Po výroční schůzi zahrála hudba mladých požárníků pod vedením jednatele Josefa Hosnedla ml. z čp. 49, což bylo odměněno velkým potleskem.

Členové výboru se zúčastnili jako hosté na slavnosti v Hojsově Stráži.

Náš sbor byl spolupořadatelem okresní soutěže žákovských družstev, která se konala v Čachrově za účasti 23 družstev. Družstvo z Čachrova bylo druhé. V celostátní soutěži „Cesta za rudou hvězdou“ se žákovské družstvo v rámci okresu umístilo jako druhé. Ještě se zúčastnilo dvou dalších soutěží a vždy stanulo na druhém místě.

Muži se zúčastnili okrskové soutěže v Úloze jako jediný sbor z Čachrovského okrsku.

Výroční schůze 26. prosince se zúčastnil předseda MNV Vladi- mír Kozák, poslanec ONV Josef Hrach a též členové požárního sboru Jesení a Březí. Josef Brůha v diskusi navrhl sestavit nové soutěžní družstvo a rovněž družstvo pro výjezd v případě požáru. Na závěr opět vyhrávala kapela mladých požárníků.

Z p r á v a p o k l a d n í

– z toho mají žáci

Pokladní – hotovost 19.569,30 Kčs – příjem 4.928,95 Kčs

– vydání 12.935,75 Kčs – vydání 2.345,80 Kčs

───────────── ────────────

– zůstatek 6.635,55 Kčs 2.583,15 Kčs

V bance složeno 5.221,- Kčs, v pokladně je 1.414,55 Kčs.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Zakoupeno 7 nových vycházkových stejnokrojů z prostředků MNV, které byly přiděleny Josefu Kolorosovi, Václavu Matějkovi, Josefu Brůhovi, Stanislavu Klimentovi, Čeňku Čubovi, Josefu Hosnedlovi z čp. 13 a Janu Fůrbacherovi.

C v i č e n í a š k o l e n í

Uskutečnila se 3 cvičení. Na školení místopředseda Stanislav Kolář seznámil členy požárního sboru se způsoby hašení hořlavých látek. Navrhl, aby byli sepsáni majitele propanbutanových vařičů a sporáků, abyv případě požáru mohly být propanbutanové bomby vyklizeny a svým případným výbuchem neohrožovaly zasahující po- žárníky.

P o ž á r y a z á s a h y

25. března zásah při požáru Zahrádeckého mlýna, který byl v zárodku zlikvidován.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V lednu byl uspořádán požárnický ples. Vstupné 8 Kčs. Pro ples zakoupeno 100 ks čepic a zajištěna tombola. U pokladny Karel Koloros, Josef Hosnedl z čp. 49, Pavel Nauš. V šatně Čeněk Čuba. Čistý výtěžek byl 1.280,20 Kčs.

Sbor uspořádal pouťovou taneční zábavu, která vynesla 794,- Kčs.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

Sbor se zúčastnil vzpomínkové slavnosti „Vyhlazení Lidic“, konané na Pavlově.

R ů z n é

Žáci se zúčastnili týdenního pobytu v přírodě pod stany se svým vedoucím Václavem Hinzem.

Členové a žáci sboru sebrali asi 60 q kovového šrotu.

1 9 7 3

Č l e n s k á z á k l a d n a

Sbor má 44 členů. V srpnu při srážce motocyklů tragicky zahynul Josef Bastl ze Březí čp. 10.

S p o l k o v á č i n n o s t

Členská schůze 1, výborové schůze 3, výroční schůze 1. Na výroční členské schůzi 13. ledna přítomen zástupce KV SPO Ladislav Vávra, okrskový velitel Ladislav Rendl, zástupce OV SPO Evald Staněk, předseda MNV Vladimír Kozák.Návrh na sloučení požárního sboru Březí, kde je nálo členů, s požárním sborem Čachrov schválen.

Dosavadní jednatel Josef Hosnedl z čp. 49 požádal o uvolnění z funkce jednatele, protože zastává též funkci strojníka požárního sboru a funkci okrskového strojníka. Žádosti bylo vy- hověno. Jednohlasně schváleno složení nového výboru po sloučení:

předseda Josef Koloros, Čachrov 16

místopředseda Karel Beneš, Březí 11

velitel Stanislav Kolář st., Čachrov 35

jednatel Pavel Nauš, Čachrov 48

hospodář Karel Koloros, Čachrov 2

ref. pro masově vých. práci Václav Kolář, Pozorka 10

referent prevence František Huspek, Čachrov 35

materiálně technický ref. Václav Matějka, Čachrov 20

referent CO Josef Hosnedl st., Čachrov 49

referent mládeže Václav Hinz, Čachrov 45

členové výboru Josef Denk,strojník, Březí 25

Jan Fůrbacher, Čachrov 32

Josef Hosnedl ml., Čachrov 49

revizoři účtu Josef Brůha, Čachrov 34

Václav Nauš, Čachrov 53

velitel družstva Josef Brůha, Čachrov 34

ref. prevence ve Březí Josef Novák st., Březí 17

Jan Ježek, Březí 12

17. června se konala soutěž požárních družstev v Čachrově („v řekách“) za účasti družstev z Čachrova (3 mužstva: muži, dorost, žáci), Bradného, Chvalšovice, Javorné a Jesení.

Z p r á v a p o k l a d n í

– příjem 9.262,20 Kčs

– vydání 4.292,50 Kčs

────────────

– zůstatek 4.969,70 Kčs

– na běžném účtě 6.008,10 Kčs

─────────────

– majetek požárního 10.977,80 Kčs

sboru celkem

P r e v e n c e

Uskutečnily se 2 preventivní prohlídky za účasti okrskového preventisty Františka Huspeka a člena Pavla Nauše.

Byly zřízeny „Ohlašovny požáru“ a vybaveny Poplachovým plánem.

C v i č e n í a š k o l e n í

Uskutečnilo se námětové cvičení na kravín JZD. Okrskový preventista František Huspek se zúčastnil školení preventistů v Horažďovicích.

Členové se zúčastnili školení CO.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Uspořádán ples, na němž hrála hudba Karla Maláta z Běšin. Vstupné 10 Kčs.

V Čachrově v sále Jednoty uspořádaly plesy místní organizace SPO z Jesení a Březí.

28. září uspořádal sbor z Jesení tradiční pouťovou zábavu.

R ů z n é

Dorost a žáci se zúčastnili týdenního pobytu ve stanech u Nalžovských Hor pod vedením Václava Hinze.

1 9 7 4

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace SPO Čachrov má 47 členů.

S p o l k o v á č i n n o s t

15. června se v Čachrově konala velká okrsková soutěž u bý- valé elektrárny za účasti 6 družstev (2 z Čachrova + Březí, 2 z Chvalšovic a Kunkovic, 1 z Jesení + Bradné, 1 z Javorné). Cvičení řídil okrskový velitel Ladislav Rendl. Vítězem se stalo družstvo z Čachrova.

Mužstvo základní organizace ČSPO Čachrov se v červnu zúčastnilo 80. výročí založení požárního sboru v Běšinech,

v červenci celookresní soutěže požárních sborů v Sušici, kde se umístilo jako 11. ze 40 startujících.

V srpnu při oslavě 50. výročí založení sboru v Kozí se v sou-

těži umístilo naše družstvo jako 3. ze 20 soutěžících.

Žákovské družstvo vedené Václavem Hinzem má pěkně vedenou kroniku s obrázky a fotografiemi, zachycující poměrně bohatou činnost družstva.

C v i č e n í a š k o l e n í

O velikonočním pondělí zahájila naše organizace svou čin- nost cvičením k prověření techniky a potřeby hadic v Březí.

P o ž á r y a z á s a h y

6. května asi ve 4.45 hod. vypukl v osadě Onen Svět požár chalupy (bývalý hostinec), kterou si zakoupili a upravili k re- kreačním účelům dva majitelé z Plzně – ing. Vileta a p. Škorpil. Protože byla hustá mlha a mírně pršelo, nikdo si nevšiml vycházejícího kouře ze střechy. Vnitřek chalupy patrně začal hořet již z večera, ale teprve zář a praskající eternitové šablony střechy upozornily v sousedství bydlící rodinu Polcarovu, že hoří. Lesník Jan Goll nato ihned telefonicky volal požární sbory v Javorné, Kunkovicích a v Železné Rudě. Z poštovního úřadu v Javorné byli voláni klatovští požárníci. Mezitím se požár rozšiřoval velkou rychlostí, takže během 40 minut shořela úplně střecha. To již jako první přijeli k požáru požárníci z Javorné a pak postupně přijížděly další sbory z Čachrova a Jesení. Bylo třeba hasit i přilehlou bývalou kovárnu, kterou se však podařilo zachránit jen z malé části. V chalupě prohořely stropy a propadly se, takže celé stavení bylo tím v podstatě zničeno. Zachránit se podařilo jen velmi málo věcí. Když už se zdálo, že je požár zlikvidován a požárníci se chystali k odjezdu, oheň vypukl znovu. Při propadnutí stropů se zdusil plevami a pilinami ze stropní konstrukce, avšak jen na chvíli.

Požár vznikl asi tím, že jeden z majitelů 5. května večer zatopil v kamnech, aby si usušil šaty, a pak odjel do Plzně, aniž by oheň v kamnech uhasil. Jinou příčinou mohl být vadný komín. Škoda je kryta poměrně vysokým pojištěním (65.000 Kčs).

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

19. ledna se konal tradiční požárnický ples v sále Jednoty. Vstupné 10 Kčs, Hrála hudba Karla Maláta z Běšin. Sál již pro pořádání zábav nevyhovuje, neboť je v něm nejen málo místa, takže návštěvníci si nemají kam sednout, ale též se špatně vytápí.

V únoru se v Čachrově konal požárnický ples základní orga- nizace z Jesení a Bradného, vstupné 10 Kčs, hrála „Šumavanka“.

R ů z n é

Členové základní organizace se zúčastnili brigád vyhlášených MNV k plnění volebního programu. Oproti jiným účastníkům odpra- covali nejvíce hodin (71 hodin zdarma, 1190 hodin za plat). Většinou se jednalo o práce v akci „Z“.

Věnovali se též sběru odpadových surovin, sebrali 33 q starého železa.

Sběru železného šrotu se věnovali i mladí požárníci. Svépomoci si v budově MNV zřídili v suterénu klubovnu, kterou využívali hlavně v zimním období, kde se školili a bavili různými

společenskými hrami. Jeden týden stanovali v Bernarticích se svým vedoucím Václavem Hinzem.

1 9 7 5

Č l e n s k á z á k l a d n a

Vystoupil Miloslav Bernášek (odstěhoval se).

Z mladých požárníků vystoupili Josef Mensa a František Kalista (přestoupili na vyšší školy).

S p o l k o v á č i n n o s t

Funkce zastávali tito členové:

předseda Josef Koloros

místopředseda Karel Beneš

velitel Stanislav Kolář st.

jednatel Pavel Nauš

hospodář Karel Koloros

referent pro výchovu Josef Brůha st.

referent mládeže Václav Hinz

V říjnu došlo ke zrušení okrsku Čachrov, jehož posledním velitelem byl Ladislav Rendl z Chvalšovic a okrskovým strojníkem Josef Hosnedl ml. z Čachrov čp. 49. Čachrovský okrsek byl sloučen s okrskem Běšiny, v němž bývalí funkcionáři okrsku čachrovského zůstali ve funkci zástupců.

Mladých požárníků je 10 -12. Vyvíjejí velmi pestrou činnost. Žákovské družstvo se zapojilo do hry „Plamen“ a zúčastnilo se tří srazů této hry (např. ve Strážově, v Horažďovicích, kde jim bylo vysloveno poděkování za účast a za jejich práci). Do této hry se přihlásili i v příštím školním roce. 10 žáků vedl Milan Kozák.

V červenci se konala okrsková soutěž, na níž se čachrovský sbor umístil jako první.

C v i č e n í a š k o l e n í

13. května se konalo praktické zaměstnání CO obyvatel v Čachrově u požární zbrojnice od 17 – 18 hodin.

V pondělí 19. května se uskutečnílo ukázkové cvičení, na němž velitel požárníků Stanislav Kolář st. předvedl prakticky hašení ohně různými způsoby. Účast asi 120 osob i z osad Bradné, Březí a Jesení.

V průběhu května zorganizován výcvik na červencovou okrskovou soutěž.

V červenci vyhlášen poplach okrsku s námětovým cvičením na kravíny v Jesení.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

1. února se konal požárnický ples základní organizace SPO Čachrov v sále Jednoty za hojné účasti občanů zdejších i z okolí. vstupné 10 Kčs. Hrála dechovka Jitřenka. Tombola.

R ů z n é

V akci sběru železa odevzdáno 30 q.

Členové plnili různé závazky a brigádnicky vypomáhali při plnění volebního programu obce zvláště v akcích „Z“ (odpracovali 422 brigádnických hodin).

Mladí požárníci kromě odborných požárnických úkolů (např. vázání uzlů, revize požárnického vozidla před technickou prohlídkou, nácvik vrhu hadicí na kuželky, poskytování první po- moci, branná výchova pod.) se věnovali nácviku kulturních pořadů spolu s pionýry pro vystoupení při příležitostech veřejných schůzí a různých oslavách (např. k Mezinárodnímu dni žen, oslavách výročí osvobození ČSSR Rudou armádou). Nezapomínali ani na nástěnky k vyhlášeným výročím. Účastnili se výletu požárnickým autem do Železné Rudy (prohlídka Muzea K. Klostermanna, na Špičák a k Černému a Čertovu jezeru). Společně s pionýry byli v Horažďo- vicích, Sušici a Žichovicích. V zimních měsících se scházeli v klubovně nebo cvičili v tělocvičně školy (šplh, hod granátem, míčové hry apod.). Pokud byly dobré sněhové podmínky, lyžovali a sáňkovali, též bruslili. O hlavních prázdninách stanovali pod vedením Václava Hinze v Červeném mlýně u Nalžovských Hor.

1 9 7 6

Č l e n s k á z á k l a d n a

28. května zemřel nejstarší člen čachrovského požárního sboru František Kolloross z Čachrova 54, který byl členem od

r. 1922 (* 6. 10. 1897).

S p o l k o v á č i n n o s t

Základní organizace ČSPO Čachrov se v červnu zúčastnila okresního kola požárních družstev v Kolinci, kde byla patnáctá ze 30 soutěžních družstev.

V srpnu byla v nově vytvořeném okrsku v Běšinech okrsková soutěž, v níž se čachrovské družstvo umístilo jako 6. z 11 sou- těžících družstev.

C v i č e n í a š k o l e n í

11. října jsme konali spolu se členy základní organizace ČSPO Jesení námětové cvičení na objekty JZD v Kunkovicích, při němž byl zvláště měřen čas, za jak dlouho dorazí požárníci k ohni.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Byl uspořádán tradiční ples v lednu v nově vymalovaném sále Jednoty. Vstupné 10 Kčs, hrála hudba Jitřenka, tombola. Velká účast.

R ů z n é

Členové sebrali 52 q železného šrotu. Každý člen sboru si dal závazek odpracovat zdarma 8 hodin na zatrubnění potoka z Bradného do požární nádrže (trasa dlouhá celkem 750 m).

Mladí požárníci úspěšně pracovali s pionýry. Věnovali se disciplinám a úkolům souvisejících s hrou „Plamen“, které pak předvedli na srazech. Jinak nacvičovali kulturní pořady pro ple- nární zasedání MNV a příležitostné oslavy. Zúčastnili se také brigád na zvelebení obce, pomáhali při sběru brambor a tak odpracovali mnoho hodin. Mezi 19. až 23. červencem stanovali jako každý rok s Václavem Hinzem u Červeného mlýna.

1 9 7 7

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů činných 39, přispívajících 7.

6. března zemřel František Huspek z Čachrova 35 (* 4. 4. 1909).

11. dubna zemřel Jan Ježek ze Březí čp. 12 (* 28. 9. 1912).

S p o l k o v á č i n n o s t

Na výroční schůzi byl zvolen novým předsedou Josef Hosnedl ml., neboť dosavadní předseda Josef Koloros se vzdal funkce.

V květnu se členové zúčastnili okrskové soutěže požárních družstev v Neznašovech. Z 10 přítomných sborů se čachrovský sbor umístnil jako 3., družstvo žáků bylo 1. ze 3 zúčastněných družstev.

P r e v e n c e

Členové prohlíželi v rámci celonárodních dnů požární ochrany obytné objekty a zjištěné závady ihned s občany projednávali.

C v i č e n í a š k o l e n í

V červenci se náš sbor zúčastnil okrskového námětového cvičení v Běšinech na sklad „Bios“.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

5. února uspořádala naše základní organizace ples, na němž vyhrávala hudba p. Diviše z Klatov. Vstupné 10 Kčs, tombola, velká účast z okolí. Před půlnocí byla dvakrát poměrně dlouhá výluka elektrického proudu, což částečně pokazilo náladu účast- níků.

2. června jsme spolu s členy ČSČK Kunkovice v sále místní Jednoty uspořádali vystoupení akrobatů a kouzelníků z Prahy. Vstup byl zdarma. Plakáty vylepené v obcích přilákaly hojně diváků, mládeži do 15 let nebylo představení přístupné. Některá čísla a vystoupení byla zajímavá a líbila se.

P o l i t i c k é u d á l o s t i

31. května uspořádal MNV se složkami Národní fronty v před- večer Mezinárodního dne dětí Mírový oheň s lampionovým průvodem na Šternek, kde byla zapálena hranice. Akce se zúčastnili členové sboru ve vycházkových uniformách.

R ů z n é

Členové základní organizace svůj závazek 300 brigádnických hodin vysoce překročili – odpracovali 657 hodin jednak při národních směnách, při plnění volebního programu MNV a zvláště pak při zatrubňování vody od Bradného k protipožární nádrži u čachrovské požární zbrojnice.

Oddíl mladých požárníků (13 členů) je stále zapojen do hry „Plamen“. Kromě odborných požárnických činností se chlapci na hřišti věnují i zábavným hrám. Spolu se členy SSM budují klubovnu. Mezi 17. až 24. červencem stanovali v 6 stanech na koupališti v Javorné. Užili koupání i her. Zvláště se věnovali stolnímu tenisu a někteří zkusili hrát i tenis na kurtu. Líbilo se jim tam, byli spokojeni.

1 9 7 8

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 50 členů, z nichž polovina je mladšího věku.

11. srpna zemřel ředitel školy a člen naší základní organi- zace Vladimír Kozák z Čachrova (* 5. 2. 1922).

S p o l k o v á č i n n o s t

Družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže ve Vrhavči, kde se umístilo jako druhé, žáci byli první.

Delegace sboru se zúčastnila oslavy 50-letého trvání požár- ního sboru v Radinovech.

P r e v e n c e

18. března členové základní organizace Václav Hinz a Josef Koloros preventivně prohlédli v Čachrově v rámci celonárodních dnů požární organy jednotlivé domy. Každý jeho majitel musel podepsat, že celý dům byl prohlédnut a že je srozuměn s bezpeč- nostními opatřeními.

C v i č e n í a š k o l e n í

V červenci nácvik družstva v podávání vody na ovčín v Zahrádce (objekt JZD) při námětovém cvičení. Zúčastnily se všechny okolní požární sbory.

R ů z n é

Žákovské družstvo se zúčastnilo natáčení filmu v Točníku (film připravovali filmaři z Barrandova). Námětem byl způsob, jak zajímavě pracovat s mládeží ve prospěch naší společnosti.

1 9 7 9

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 51 členů, z toho 1 žena (p. Anna Čubová z Bradného).

3. ledna zemřel František Bouberle z Čachrova čp. 37 (* 22. 10. 1913).

S p o l k o v á č i n n o s t

Sbor se zúčastnil okrskové soutěže v Kozí.

C v i č e n í a š k o l e n í

Uspořádána 2 námětová cvičení, z nichž jedno bylo zaměřeno na akceschopnost v pracovní době. Zjistilo se, že akce je schopno pouze družstvo v Čachrově, v ostatních osadách tomu tak není.

Členové se zúčastnili 3 politických přednášek.

Výcvik probíhal podle plánu výcvikového roku.

P o ž á r y a z á s a h y

1. září v pozdních odpoledních hodinách vypukl požár v osadě

Předvojovice. Hořela stodola Josefa Pojara, v níž byl traktor a míchačka. Požár patrně způsobily děti. Na místo se sjelo 8 požárních sborů, klatovský přijel s cisternou. Požár se naštěstí nerozšířil – byl poměrně brzy lokalizován. Škoda je kryta pojištěním. Požárníci z Čachrova přijeli včas, ale pro ne- dostatek vody se nemohli zúčastnit lokalizování ohně.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

Členové v rámci závazků odpracovali 40 hodin při údržbě zbrojnice a vodních zdrojů, 200 hodin při plnění úkolů volebních programů při výstavbě objektů občanské vybavenosti a 300 hodin v zemědělství. Nebyl splněn pouze závazek sběru 30 q železného šrotu, neboť Kovošrot Klatovy odkázal sbor do Domažlic, což z technických důvodů nebylo možné.

Sbor získal 2 bezplatné dárce krve.

Žákovské požární družstvo v počtu 11 členů pokračovalo ve hře „Plamen“ a během roku mělo 3 srazy. Prázdninové stanování odpadlo pro pracovní zaneprázdnění Václava Hinze. Jinak se žáci scházeli v nově vybudované klubovně, kde hráli společenské hry

a doplňovali svou pěkně vedenou kroniku.

1 9 8 0

Č l e n s k á z á k l a d n a

Zemřeli:

– 3. ledna Ondřej Bastl ze Březí čp. 19 (* 20. 7. 1902)

– 25. července Josef Bastl ze Březí čp. 7 (* 20. 5. 1905)

– 10. srpna Karel Valdman ze Zahrádky čp. 4 (* 4. 11. 1892)

– 22. listopadu Jan Mundl Ze Březí čp. 22 (* 16. 5. 1903).

S p o l k o v á č i n n o s t

27. července uspořádala základní organizace Čachrov slavnost u příležitosti 90-letého trvání požárního sboru. Pořad byl uveřejněn na vylepených plakátech. Program:

– vítání hostů

– projev zástupce OV SPO a okresního velitele p. Baštáře

– projev předsedy MNV Čachrov Václava Hinze

– předávání čestných uznání zástupcem OV SPO

– soutěž – požárnický sport

– večerní taneční zábava v místní restauraci s hudbou Jitřenka. Slavnosti se zúčastnily požární sbory z Běšin 2/10, Čachrova 2/-, Chvalšovice 1/6, Javorné 1/4, Jesení 1/-, Kozí 2/1, Nezna- šov 1/2, Radinov 1/3, Strážova 1/4, Úloha -/3, Vítně 1/2.

Slavnost se konala na louce u bývalé elektrárny a byla četně navštívena (asi 285 lidí) z Čachrova a širokého okolí. V průběhu slavnosti předvedlo žactvo ukázku ze hry „Plamen“. Průběh slavnosti je na fotografiích.

P r e v e n c e

V březnu členové základních organizací preventivně prohlédli komíny v Čachrově a ve všech osadách (190 komínů).

C v i č e n í a š k o l e n í

22. srpna vyhlášeno námětové cvičení na kravín v Bradném, jehož se zúčastnily sbory z Čachrova, Chvalšovic, Javorné a Jese- ní.

30. srpna se konalo námětové okrskové cvičení v Běšinech za účasti 10 členů sboru z Čachrova.

Z p r á v y z t i s k u

Nové Klatovsko 5. září píše:

„V Čachrově oslavili 90 let trvání požárního sboru. Při slavnost- ní schůzi si všichni prohlédli vzácný požární prapor z roku 1891. V soutěži vyhrálo družstvo z Vítně před družstvy Kozí a Běšiny. Požárníci v Čachrově dostali uznání OV SPO a dva členové medaile za dlouholetou práci.“

1 9 8 1

Č l e n s k á z á k l a d n a

5. ledna zemřel Josef Kolář z Čachrova čp. 36 (* 15. 11. 1905).

Z p r á v a p o k l a d n í

– počáteční hotovost 7.406,80 Kčs

– příjem 17.165,40 Kčs

– vydání 23.563,25 Kčs

– konečná hotovost 1.008,95 Kčs

– na účtě Čsl. st. banky 8.100,10 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Naše organizace obdržela na jaře starší mikrobus pro 12 až 15 osob z Velhartic, přidělený nám OV SPO Klatovy.

P r e v e n c e

8. března členové Josef Koloros a Václav Matějka preventivně prohlédli komíny a topná tělesa všech budov. Zjištěné závady byly sděleny přímo občanům s požadavkem, aby závady byly co nejdříve odstraněny.

Stejné akce proběhly v Javorné, Jesení a ve Chvalšovicích.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

16. května základní organizace uspořádala v čachrovském hostinci pouťovou taneční zábavu, na níž hrála hudba K. Maláta z Běšin. Vstupné 15 Kčs, hojná účast, zvláště mladých.

R ů z n é

Mladí čachrovští požárníci v počtu 12 tvoří jeden oddíl pionýrské organizace základní školy v Čachrově. Během školního roku se zúčastnili požárnické hry „Plamen“, kterou pak předvedli na srazech. Odborné požárnické akce vykonávali za vedení Václava Hinze na cvičišti u Rendlů, kam byli dováženi požárnickým autem. Byli seznamováni se základními poznatky hašení požárů, s nácvikem

rychlého rozvíjení hadic a přípravy ke stříkání na stanovený cíl. Jinak se zúčastňovali spolu s ostatními pionýry všech kulturních akcí pořádaných při význačných výročích a veřejných oslavách, někteří také jako členové recitačního a pěveckého kroužku ve škole. V zimě se shromažďovali v klubovně, kde hráli společenské hry a připravovali příspěvky o své činnosti do kroniky. O prázdni- nách již tradičně za odměnu celoroční práce stanovali od 10. do 15. srpna v Labuti u Boru u Tachova.

– – – – – – – – – –

P ř e h l e d z á v a z k ů

Čachrov Chvalšovice Javorná Jesení

údržba požární techniky,

výzbroje, výstroje a

dalšího zařízení v hod. 110 188 60 41

z volebních programů při

výstavbě a údržbě požárních

zbrojnic a vod.zdrojů v hod. 240 130 80 98

výstavba objektů občanské

vybavenosti v hod. 55 42 80 –

zvelebení životního

prostředí v hod. 60 260 100 –

pomoc zemědělství v hod. 150 690 150 155

sběr železného šrotu v q 32 34 23 51

bezplatní dárci krve 1 5 3 8

1 9 8 2

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace SPO Čachrov má 51 členů, jeden člen se odhlásil, jeden člen přijat z jiné základní organizace. Dále byli přijati dva mladí chlapci, které čeká ještě nástup do základní vojenské služby, ale jistě z nich vyrostou vzorní požárníci.

S p o l k o v á č i n n o s t

Konalo se 6 výborových a 3 členské schůze.

22. května se sbor zúčastnil obvodové soutěže ve Velharticích, kde obsadil 14. místo z 25 účastníků.

Na poslední cestě členové sboru vyprovodili 4 občany na žádost příbuzných, v jednom případě se jednalo o členy SPO v Jesení (Josef Bastl z Jesení čp. 2).

Z p r á v a p o k l a d n í

– počáteční hotovost 1.008,95 Kčs

– příjem 11.969,00 Kčs

– vydání 12.330,70 Kčs

– konečná hotovost 647,25 Kčs

(KZ – účet u banky 11.100,10 Kčs)

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Výzbroj byla doplněna o 2 hadice B, 2 hadice C a 2 proudnice.

P r e v e n c e

Na úseku prevence 69 prohlídek v obytných budovách, 10 v chatách a 8 v provozovnách, 5 v garážích.

C v i č e n í a š k o l e n í

Nácvik na obvodovou soutěž, která se konala 22. května ve Velharticích. Uspořádán večer pro prohlídkové skupiny i pro veřejnost, v jehož rámci promítnuty filmy zaměřené k předcházení požárů.

Z á s a h y a p o ž á r y

30. května hasil sbor požár lesa u Vlčkova, který vznikl od pálení klestí. Stříkačku táhl traktor, kterému vypomohl ještě traktor řízený Josefem Čubou. Voda se vozila k požáru ve fekálním voze. Požár měl dvě střediska – druhé vzniklo od cigarety.

13. června sbor zasahoval při požáru nákladního auta na silnici poblíž tzv. Mottlovy pily, tj. u Pokorných.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

16. ledna uspořádán v Čachrově hasičský ples (30. ledna ZO Jesení, 13. února ZO Javorná, 26. listopadu ZO Chvalšovice v hostinci v Kunkovicích). Vstupné 15 Kčs, tombola. Na všech plesích pěkná účast a dobrá nálada.

Náš sbor uspořádal v květnu pouťovou zábavu.

Sbor se podílel na oslavě Mezinárodního dne žen, kde

vypomáhal i finančně, rovněž se podílel na organizaci okrskového bálu v Běšinech.

R ů z n é

Oddíl mladých požárníků nadále pracuje na základní škole v Čachrově jako pionýrský oddíl pod vedením Václava Hinze. Oddíl se po celý rok scházel v rámci časových možností vedoucího. Tradičně se zapojil do celostátní hry „Plamen“ a zúčastnil se závěrečného srazu „Plamen ,82“ v Janovicích nad Úhlavou, kde skončil v celkovém hodnocení na 13. místě z 38 družstev. V říjnu byl oddíl na branném srazu hry „Plamen ,83“ v Horažďovicích, kde skončil na 17. místě ze 46 družstev.

V tomto roce nemohl být zajištěn pionýrům týdenní pobyt pod stany jako v minulých letech. Jednou z příčin byla úsporná opatření ve spotřebě pohonných hmot, takže nebylo možno použít k dopravě pionýrů požárního vozidla. Výchova mladých požárníků v pionýrské organizaci je velkým přínosem pro organizaci základní, neboť tito chlapci do členské základny přícházejí již se znalostmi potřebnými pro požárnickou práci. Současně požární družstvo je právě složeno z odchovanců totoho pionýrského oddílu.

Závazek 430 hodin byl splněn na 431 hodin včetně pomoci v zemědělství, usušeno bylo 26 q sena a sběr starého železa překročen dvojnásobně.

Přehled závazků (plán/plnění)

Chvalšovice Javorná Jesení

─────────────────────────────────────────────────────────────────

-údržba požár.techniky v hod. 170/230 50/70 40/40

-úkoly z voleb.programů v hod. 120/152 100/80 96/100

-výstavby objektů občanské

vybavenosti v hod. 40/60 150/70 –

-pomoc zemědělství v hod. 670/980 -/230 150/160

-zvelebení život. prostředí

a další akce „Z“ v hod. 250/282 120/200 –

-usušené seno z těžko přístupných

ploch pro Plemen.podnik v q – 50/56 -/15

-sběr starého železa v q – 20/- 20/-

-bezplatní dárci krve – 2/1 5/6

-počet odběrů krve za zákl. org. 5/10 -/4 –

1 9 8 3

Č l e n s k á z á k l a d n a

10 února zemřel Josef Novák ze Březí (* 23. 4. 1913).

Z p r á v a p o k l a d n í

Počáteční hotovost 647,25 Kčs

příjem 13.201,00 Kčs

vydání 12.615,60 Kčs

─────────────

konečná hotovost 1.232,65 Kčs (účet ČS 11 100/10)

1 9 8 4

Č l e n s k á z á k l a d n a

11. května zemřel Karel Koloros z Čachrova čp. 2 (* 4. 11. 1920).

Základní organizace má 56 členů.

S p o l k o v á č i n n o s t

Konáno 6 výborových schůzí a 3 členské schůze.

26. května se sbor zúčastnil obvodové soutěže v Běšinech, kde se v rámci obvodu umístil jako 5., v rámci okrsku jako 3.

2. června se sbor zúčastnil oslav 60. výročí založení základní organizace SPO v Malé Vísce. V soutěži jsme neuspěli, neboť selhala stříkačka a nepodařilo se nasát.

V srpnu na oslavách 60. výročí založení základní organizace SPO v Kozí se sbor umístil na 11. místě.

Na poslední cestě členové sboru doprovodili našeho člena Karla Kolorose z Čachrova čp. 2, člena ZO Jesení Emanuela Ciprýna z Čachrova čp. 52 a ve třech případech zemřelé rodinné příslušníky našich členů.

Z p r á v a p o k l a d n í

Počáteční hotovost 1.232,65 Kčs

příjem 14.252,00 Kčs

vydání 14.841,65 Kčs

─────────────

konečná hotovost 643,00 Kčs (účet 6294/10)

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Výzbroj doplněna 2 hadicemi B a pračkou na hadice. Zakoupeno

5 vycházkových stejnokrojů pro členy naší základní organizace.

P r e v e n c e

Provedeno 56 preventivních prohlídek v obytných budovách, 7 v drobných provozovnách, 26 v rekreačních chatách.

C v i č e n í a š k o l e n í

Koncem července účast na námětovém cvičení v Bradném, které bylo vyhlášeno MNV.

Uspořádán večer pro prohlídkové skupiny i pro veřejnost, na němž byly promítnuty filmy zaměřené k předcházení požárů.

Členové se zúčastnili různých školení.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V lednu uspořádán hasičský ples.

Pro děti v mateřské škole a ostatní děti v obci jsme promítali dvě pásma pohádek k Mezinárodnímu dni dětí.

Finančně jsme se zúčastnili uspořádání Mezinárodního dne žen.

R ů z n é

V základní škole pracuje stále pionýrský oddíl Mladých požárníků, který se jako každoročně zapojil do celostátní hry „Plamen“. V květnu se zúčastnil závěrečného srazu v Nýrsku a v říjnu branného srazu v Čimicích. V obou případech se oddíl umístil v první polovině soutěžících. Srazů se zúčastňuje 45 – 50 kolektivů. Počátkem srpna prožili mladí požárníci týden pod stany na Javorné. Přestože většina týdne propršela, dětem se toto táboření líbilo. Tábor byl hrazen z prostředků naší základní organizace.

Ze závazků: z plánovaných hodin pro MNV splněno 356 hodin, v nichž je zahrnuto i vyčištění požární nádrže v Čachrově. Pro zemědělství bylo odpracováno 250 hodin (plán 100 hodin). Usušeno 30 q sena a odevzdáno 16 q železného šrotu.

1 9 8 5

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 64 členů, z toho 11 žen.

Při základní organizaci bylo založeno družstvo žen, jehož velitelkou se stala Jaroslava Benešová. Členkami jsou: Marie Bauerová, Eva Brůhová, Zdeňka Hásnedlová, Jana Hinzová, Zdeňka Hošťálková, Jitka Lamrová, Ludmila Matějková a Jiřina Rohrbache- rová.

V průběhu roku se jeden člen odstěhoval.

14. ledna zemřel Josef Hosnedl z Čachrova čp. 49 (* 1.října 1902) a členové sboru ho doprovodili na poslední cestě.

23. prosince zemřel Josef Denk ze Březí čp. 2 (* 1.12.1906).

S p o l k o v á č i n n o s t

Sbor se zúčastnil v květnu obvodové soutěže ve Strážově (pouze muži).

22. června družstvo žen se poprvé zúčastnilo soutěže žen v Plánici a obsadilo 10. místo z 23 soutěžících družstev.

19. července předvedlo družstvo žen ukázku práce s požární technikou pro pionýrský tábor v bývalé škole v Kunkovicích.

Dosažené výsledky práce našeho sboru zhodnotí okresní konference SPO v Klatovech dne 7. prosince a v rámci kraje dne 14. prosince.

10 členů si zvýšilo kvalifikaci a získalo Vzorného požárníka III. stupně a 3 členové Vzorného požárníka II. stupně.

Z p r á v a p o k l a d n í

V průběhu roku celkové příjmy 9.301,95 Kčs

výdaje 10.008,15 Kčs

K 27. říjnu ve spořitelně zůstatek 6.294,10 Kčs

v pokladně zůstatek 190,90 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Družstvo žen vybaveno cvičným oděvem.

P r e v e n c e

52 preventivních prohlídek v obytných domech, 7 v drobných provozovnách, 12 v rekreačních chatách.

C v i č e n í a š k o l e n í

Uspořádán večer pro prohlídkové skupiny i pro veřejnost, v jehož rámci byly promítnuty filmy s tématikou zaměřenou k před- cházení požárů.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V únoru byl uspořádán hasičský ples.

Sbor se zúčastnil organizování Mezinárodního dne žen v obci, k němuž finančně přispěl.

R ů z n é

Na základní škole stále pracuje pionýrský oddíl Mladých požárníků pod vedením našeho člena Václava Hinze. Jako každý rok se zapojil do srazu celostátní hry „Plamen“. V květnu se oddíl zúčastnil závěrečného srazu ve Strážově, kde stanul na 10. místě ze 44 soutěžících. V říjnu na branném srazu na Klenové byl oddíl na 22. místě z 54 zúčastněných oddílů. Na přelomu prázdnin ůprožili mladí požárnící týáden pod stany na Javorné. Počasí se vydařilo a táboření se všm líbilo. Tábor byl hrazen z prostředků naší organizace.

Závazky: z 300 hodin pro MNV bylo odpracováno 341 hodin, na pomoc v zemědělství 215 hodin (plán 150 hodin). Usušeno 37 q sena a odevzdáno 26 q starého železa.

1 9 8 6

Č l e n s k á z á k l a d n a

Počet členů 63, z toho 11 žen. Dva členové se odstěhovali, byl přijat jeden nový člen.

17. listopadu zemřel Karel Matějka z Čachrova čp. 54 (* 6. 6. 1946), kterého jsme doprovodili na jeho poslední cestě.

Na výroční členské schůzi 7. prosince uctěna minutou ticha památka zemřelých členů Josefa Denka ze Březí a Karla Matějky z Čachrova.

S p o l k o v á č i n n o s t

19. května se sbor zúčastnil okrskové soutěže v Nemilkově. V červenci účast našeho družstva žen na soutěži žen v Mochtíně.

Z p r á v a p o k l a d n í

V průběhu roku – příjmy 12.734,– Kčs

– vdaje 8.846,– Kčs

K 7. prosinci – zůstatek ve spořitelně 6.294,10 Kčs

– v pokladně 4.739,90 Kčs

V ý z b r o j a v ý s t r o j

Výstroj doplněna 10 přilbami z umělé hmoty, 1 hadicí B a 2 cvičnými oděvy. Hrazeno z pristředkůl MNV.

P r e v e n c e

52 preventivních prohlídek v obytných domech, 4 v drobných provozovnách, 6 v rekreačních chalupách.

C v i č e n í a š k o l e n í

Členové sboru se zúčastnili ideově výchovného školení.

P o ž á r y a z á s a h y

19. května o pouti vznikl večer požár stodoly v čp. 25 v Čachrově. Místní požární sbor se krátce předtím vrátil ze soutěže z Nemilkova a tak než oheň propukl plnou silou, byl rychlým zásahem zcela zneškodněn. Škoda byla minimální.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V únoru byl uspořádán požárnický ples.

Sbor se zúčastnil organizování Mezinárodního dne žen v obci, na který finančně přispěl.

Při Mikulášské nadílce byly dětem promítány filmy.

Na poslední cestě doprovodili zástupci sboru 2 členy a 1 člena ze základní organizace Jesení. Kromě toho byli 2x požádáni o účast na pohřbu rodinných příslušníků.

R ů z n é

Pionýrský oddíl Mladých požárníků vedený Václavem Hinzem se opět zapojil do celostátní hry „Plamen“. V květnu se oddíl zúčastnil závěrečného srazu hry v Sušici, kde v celkovém hodnocení skončil na 14. místě. V říjnu se zúčastnil branné hry v Točníku, kde byl na 12. místě. Hry „Plamen“ se zúčastnilo 40 – 45 oddílů.

Závazky: pro MNV odpracováno 336 hodin (plán 300 hodin), pro zemědělství 355 hodin (plán 156 hodin), usušeno 25 q sena a odevzdáno 42 q železného šrotu.

1 9 8 7

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 62 členů, z toho 12 žen.

V průběhu roku jeden člen zrušil členství na vlastní žádost.

18. října zemřel Karel Šedlbauer z Čachrova čp. 18 (* 22. 10. 1894), jeden z nejstarších pamětníků nejen činnosti sboru, ale veškerého dění v obci.

Na výroční schůzi zvolen předsedou sboru Bohumír Hásnedl z Čachrova čp. 3.

S p o l k o v á č i n n o s t

V květnu se muži zúčastnili okrskové soutěže v Nemilkově. V okresním kole družstev žen v Janovicích se sice družstvo našich žen neumístilo mezi prvními, ale je patrný růst jejich výkonnosti, zejména na štafetě 4 x 100 m.

Z p r á v a p o k l a d n í

– počáteční hotovost 4.078,90 Kčs

– příjem 8.175,– Kčs

– vydání 11.824,60 Kčs

─────────────

– konečná hotovost 643,– Kčs

(účet 6.294,10 Kč)

V ý z b r o j a v ý s t r o j

MNV zakoupil novou sirénu.

P r e v e n c e

31 preventivních prohlídek obytných domů, 7 v drobných provozovnách, 6 v rekreačních chalupách.

C v i č e n í a š k o l e n í

Muži nacvičovali na okrskovou soutěž, která se konala v Nemilkově. Ženy nacvičovaly na okresní kolo žen konané v Jano- vicích. Členové se zúčastnovali ideově výchovného školení.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

31. ledna uspořádán požárnický ples, v květnu pouťová zábava. Jako v minulých letech i v tomto roce se základní organizace zúčastnila při organizování Mezinárodního dne žen s finančním přispěním. Při Mikulášské nadílce promítány dětem filmy.

R ů z n é

Pionýrský oddíl Mladých požárníků je stále zapojen do celostátní hry „Plamen“. V květnu se zúčastnil závěrečného srazu hry „Plamen ,87,“ ve Strašíně, kde v celkovém hodnocení skončili na velmi pěkním 10. místě ze 45 oddílů. Slabší bylo umístění na podzimním branném srazu, kde náš oddíl skončil až na 52. místě ze 75 přítomných. Důvodem toho byla skutečnost, že po prázdninách přišli do oddílu chlapci, kteří ještě neměli žádné zkušenosti. I tak je tento výsledek úspěchem.

Závazky: z plánovaných 300 hodin pro MNV splněno 336 hodin, v zemědělství 255 hodin (plán 156 hod.), usušeno 25 q sena a odevzdáno 21 q železného šrotu.

1 9 8 8

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 63 členů, z toho 13 žen. V průběhu roku přijata jedna žena.

V letošním roce členové výboru popřáli při životních jubileích našim členům Stanislavu Kolářovi st. z Čachrova čp. 35 (60 let), Václavu Matějkovi z Čachrova čp. 20 (60 let) a Bohumilu Denkovi ze Březí čp. 2 (50 let).

S p o l k o v á č i n n o s t

14. května se zástupci naší základní organizace zúčastnili oslav 80. let založení hasičského sboru ve Vrhavči.

26. června se družstvo mužů a družstvo žen zúčastnila soutě- že při oslavách 60. výročí založení hasičského sboru v Radino- vech.

4. června se družstvo mužů a žen zúčastnila okrskové soutěže v Nemilkově.

11. června se družstvo žen zúčastnilo soutěže žen v okres- ním měřítku v Bezděkově.

Z p r á v a p o k l a d n í

– počáteční hotovost 429,30 Kčs

– příjem 10.630,– Kčs

– vydání 9.455,– Kčs

─────────────

– konečná hotovost 6.604,30 Kčs

(účet 9.294,10 Kčs)

P r e v e n c e

Podle plánu uloženým MNV byly provedeny preventivní prohlídky v obytných a rekreačních budovách a v drobných provozovnách.

Š k o l e n í a c v i č e n í

V tomto roce požární technika použita pouze pro nácvik na

soutěže. Členové sboru se zúčastnili ideově výchovného školení.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

V lednu uspořádán požárnický ples.

Naše základní organizace se opět účastnila organizace Mezinárodního dne žen, na který finančně přispěla.

1. prosince naše organizace uzavřela patronát nad 5. postup- ným ročníkem zdejší základní školy. V něm jsme se zavázali, že uspořádáme pro děti besedu o požární ochraně a zajistíme návštěvu okresního veřejného požárního útvaru v Klatovech. Oba body jsou

již zajištěny a uskuteční se v březnu r. 1989 v rámci měsíce

požární ochrany. Žáci nám na oplátku pomohou při úklidu požární

zbrojnice a sběru železného šrotu.

Pionýrský oddíl Mladých požárníků je stále zapojen do

celostátní hry „Plamen“ a pravidelně se zúčastňuje v rámci okresu

soutěží této hry.

Závazky:

– pro MNV odpracováno 358 hodin (plán 300 hodin)

– pro zemědělství – 255 hodin (plán 150 hodin)

– usušeno 25 q sena a odevzdáno 93 q železného šrotu.

Překročení závazků bylo významné i po finanční stránce.

1 9 8 9

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 63 členů, z toho 13 žen.

Na výroční členské schůzi za členy přijati Josef Kalista z Čachrova čp. 58, Jan Kepl z Čachrov čp. 32 a František Matějka z Čachrova čp. 68.

S p o l k o v á č i n n o s t

27. května se muži a ženy zúčastnili okrskové soutěže v Malé Vísce.

3. června družstvo žen obsadilo na okresní soutěži 3. místo s možností postupu do 2. kola. Postup však přenechaly družstvu žen z Myslíva (důvodem byla účast na zájezdu).

5. srpna se muži a ženy zúčastnili oslav 65. výročí založení hasičského sboru v Kozí.

Členové sboru blahopřáli pěti členům při životním jubileu (Čeněk Čuba – 75 let, Stanislav Kliment – 70 let, Pavel Nauš – 65 let, Josef Hosnedl čp. 13 – 60 let, Václav Bastl ze Březí – 50 let).

Z p r á v a p o k l a d n í

Počáteční hotovost 1.604,30 Kčs

příjem 8.145,25 Kčs

vydání 3.649,10 Kčs

────────────

konečná hotovost 6.100,45 Kčs

(účet 9.294,10 Kčs)

P r e v e n c e

Jako každoročně pověření členové základní organizace preventivně prohlédli z hlediska možného vzniku požáru obytné a rekreační objekty i objekty provozoven.

C v i č e n í a š k o l e n í

6. října námětové cvičení na Javorné – dodávka vody.

P o ž á r y a z á s a h y

Koncem října se naše družstvo dostavilo k požáru kolny proti obytnému stavení Ludvíka Janky v Kunkovicích. Požární techniku naše družstvo nepoužilo. Zasahovali požárníci z Klatov.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

28. ledna byl uspořádán požárnický ples.

Základní organizace se i letos podílela na organizaci i fi- nančním zajištění Mezinárodního dne ženv obci.

30. září uspořádána pouťová zábava.

27. listopadu uzavřena patronátní dohoda nad 5. postupným ročníkem zdejší základní školy se stejným zaměřením a obsahem, jaký měla patronátní dohoda loňského roku.

R ů z n é

Na místní škole pracoval do letošních školních prázdnin pionýrský oddíl Mladých požárníků. Ten však od počátku letošního školního roku nepracuje, protože není momentálně žádný vedoucí. Je třeba se nad touto situací zamyslet a obnovit činnost mladých požárníků, protože by bylo škoda, aby na 100. výročí založení naší organizace jsme nemohli předvést naši mladou generaci.

1 9 9 0

Č l e n s k á z á k l a d n a

Základní organizace má 64 členů, z toho 12 žen a 10 členů mladých požárníků. Přijat nový člen Jiří Ševčík (r. 1956), odhlásil se Josef Čuba. Dále přijati za nové členy Roman Mezera a Josef Nový (r. 1973 – oba z Čachrova).

Funkcionáři:

předseda Bohumír Hásnedl

místopředseda Karel Beneš st.

velitel Zdeněk Hošťálek

jednatel Pavel Nauš

referent pro výchovu Josef Brůha st.

hospodář Marie Jarolímová

materiálně technický referent Jindřich Šebesta st.

referent prevence Josef Brůha ml.

referent mládeže Václav Hinz

referent CO Stanislav Kolář st.

strojník Josef Hosnedl st. čp. 5

S p o l k o v á č i n n o s t

27. května se muži zúčastnili okrskové soutěže v Nemilkově a obsadili 4. místo.

23. června se družstvo mužů zúčastnilo oslav 85. výročí založení SDH ve Vítni.

7. července se v Čachrově konala slavnost 100 let trvání místního dobrovolného hasičského sboru. Oslav se zúčastnily sbory (počet družstev/počet hostů ve vycházkových uniformách):

Čachrov 3/15 Kozí 1/6

Běšiny 1/12 Malá Víska 1/-

Chotěšov 1/4 Nemilkov -/6

Chvalšovice 1/- Neznašovy 2/1

Javor 1/4 Radinovy 1/2

Jesení 1/- Strážov -/3

Ze Spolkové Republiky Německo přijel hasičský sbor z Arrachu s jedním družstvem a 15 členy ve vycházkových uniformách, s nímž

má místní sbor přátelské styky.

Jednotlivé sbory se shromáždily u požární zbrojnice a odtud v průvodu, do něhož byla zařazena historická i současná požární technika, se odebraly následováni početnými návštěvníky na louku k bývalé elektrárně. Zde byla zřízena tribuna, z níž k nastoupe- ným sborům promluvili: Václav Hinz – předseda MNV Čachrov a Bo- humír Hásnedl – starosta SDH Čachrov.

Na závěr projevů byly předány vyznamenání a diplomy zasloužilým čachrovským požárníkům:

– Josef Kolloross z Čachrova čp. 16

– Stanislav Kolář st. z Čachrova čp. 35

– Josef Brůha st. z Čachrova čp. 34.

Za dobrou práci pro sbor dostali tito požárníci:

– družstvo žen SDH Čachrov

– Josef Hosnedl st. z Čachrova čp. 5

– Josef Čuba z Čachrova čp. 59

– Josef Denk ze Březí čp. 25

– Karel Beneš st. ze Březí čp. 11

– Jindřich Šebesta st. z Čachrova čp. 9

– Václav Hinz z Čachrova čp. 36

– Zdeněk Hošťálek z Čachrova čp. 26

– Bohumír Hásnedl z Čachrova čp. 3

– ing. Stanislav Kolář z Čachrova čp. 35

– ing. Milan Kozák z Čachrova čp. 55

– Václav Hosnedl z Čachrova čp. 13

– Václav Bastl ml. ze Březí čp. 7

– Josef Brůha ml. z Čachrova čp. 58.

Diplomy a vyznamenání předávali:

– František Křesťan – starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy

– Ladislav Vávra – člen výboru OSH Klatovy

– Bohumír Hásnedl – starosta SDH Čachrov

– Zdeněk Hošťálek – velitel SDH Čachrov.

Potom následovaly ukázky práce s ručními i strojními stříkačkami s odběrem vody z Ostružné, které předvedly družstva z Chvalšovic a z Javora v historických uniformách.

Nato se jednotlivá družstva utkala v soutěži, do které zasáhlo také družstvo žen čachrovského sboru. Umístění: 1. Čachrov, 2. Běšiny, 3. Kozí. V hlavní soutěži se muži z Čachro- va umístili na 1. místě, ale jako domácí družstvo se vzdali svého umístění ve prospěch družstva z Běšin.

Velkou pozornost vzbudila jak nejmodernější požární technika hasičů z Arrachu, tak i historické ruční stříkačky. Motorová

stříkačka čachrovského sboru byla tažena oslem (majitel Josef Brůha st. z Čachrova) jako důkaz toho, že náš sbor v současné do- bě nedisponuje žádným tažným prostředkem.

Po skončení slavnosti se hasiči i hosté přesunuli do hostince „U Chalupských“, kde byla slavnost zakončena taneční zá- bavnou. Celé odpoledne vyhrávala k poslechu (a večer i k tanci) dechová hudba Štěpánka.

Průběh slavnosti snímal na videozáznam náš člen ing. Vladi- mír Kozák.

26. července odeslala obec Arrach čachrovskému sboru pozvánku na svěcení motorové hasičské stříkačky LF 16 na 2. září t.r. Pozvánka byla podepsána Aloisem Meindlem, 1. předsedou FFW Arrach a Albertem Kieslingerem 1. starostou.

2. září navštívili členové čachrovského sboru Arrach u příležitosti svěcení nové stříkačky.

15. října se konala schůze předsedů SDH ve Velharticích s volbou delegáta na sjezd federální (30. listopadu v Karviné) a České republiky (1. – 2. prosince). Za celý obvod zvolen delegátem p. Skřivánek z Vrhavče, náhradníkem p. Janoušek z Velhartic. Schválen nový název „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“.

21. prosince výroční valná hromada za přítomnosti 37 členů a 1 hosta. Delegátem na okresní konferenci zvolen Václav Hinz.

Z p r á v a p o k l a d n í

počáteční hotovost 6.100,45 Kčs

příjem 23.193,00 Kčs

vydání 26.305,70 Kčs

─────────────

konečná hotovost 2.984,75 Kčs

(účet 11.371,10 Kčs)

C v i č e n í a š k o l e n í

Členové sboru se zúčastnili různých školení.

V ý z b r o j a v ý s t r o j

V letošním roce se prováděla celková oprava požární zbrojnice a požární nádrže v Čachrově.

Při údržbě a výstavbě požárních zařízení odpracováno ze 150 plánovaných hodin 160 hodin, při údržbě výstroje a výzbroje z 50 plánovaných hodin 60 hodin a při ochraně a údržbě vodních zdrojů z 20 plánovaných hodin 29 hodin. Zpracováno 46 q cementu, 17 pytlů a 4,25 q vápna, 120 tvárnic, 250 ks cihel, 14 q břizoli- tu, 33 ks rigolových tvárnic, 13 tabulí plechu.

P o ž á r y a z á s a h y

1. srpna náš sbor pomáhal hasit požár chléva herefordských býků na Javorné – Wolfsau (shořel krov a uskladněné seno, jehož doutnající část musela být vyvezena na louku).

10. srpna náš sbor pomáhal při likvidaci požáru lesa v Rajském údolí za spoluúčasti hasičského sboru z Klatov.

S p o l e č e n s k á č i n n o s t

27. ledna uspořádán hasičský ples.

Jako v jiných letech zorganizováno stavění máje v Čachrově.

Sbor blahopřál Karlu Bělochovi k sedmdesátinám. Byly zakoupeny svatební dary pro naše členy ing. Stanislava Koláře, z Čachrova, Karla Beneše ml. ze Březí, Jindřicha Šebestu ml. z Čachrova a Václava Bastla ml. ze Březí.

Na poslední cestě jsme doprovodili našeho člena Karla Švůgra z Pozorky.

Začátkem září uspořádána akce pro veřejnost, na níž byl promítnut videozáznam z oslavy 100 let trvání našeho sboru.

29. září uspořádána pouťová taneční zábava.

R ů z n é

Závazky byly vysoce překročeny. Pro MNV odpracováno 1244 hodin zejména na opravě požární zbrojnice a požární nádrže. Pro zemědělství míto 100 hodin odpracováno 110 hodin.

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor